Aktualności Ekranizacje

Powstaje miniserial na podstawie Wielkiego Gatsby’ego Francisa Scotta Fitzgeralda

Wiel­ki Gats­by, powieść w momen­cie wyda­nia moc­no nie­do­ce­nio­na, dziś uzna­wa­na za kla­sy­kę lite­ra­tu­ry ame­ry­kań­skiej, chęt­nie oma­wia­na w szko­łach, ostat­niej kaso­wej ekra­ni­za­cji docze­kał się w 2013. Teraz trwa­ją pra­cę nad seria­lem opar­tym o słyn­ną książ­kę Fran­ci­sa Scot­ta Fit­zge­ral­da. Według zapo­wie­dzi twór­cy nie zamie­rza­ją na pro­duk­cji oszczę­dzać. Ma ona rów­nież przed­sta­wić Wiel­kie­go Gats­by­’e­go z nie­co innej perspektywy.

Fran­cis Scott Fit­zge­rald zna­ny był z podej­mo­wa­nia się w swo­ich dzie­łach kry­ty­ki rze­czy­wi­sto­ści, w jakiej przy­szło mu żyć, zwłasz­cza zaś ame­ry­kań­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Nie ina­czej było z Wiel­kim Gats­bym, któ­ry wyśmie­wał sztucz­ny blichtr Nowe­go Jor­ku i upa­dek moral­no­ści lat 20. XX wie­ku, tema­ty­kę z dzi­siej­szej per­spek­ty­wy zamierz­chłą, a jed­nak nadal tak bar­dzo aktualną.

Mini­se­rial powsta­je we współ­pra­cy A+E Stu­dios z ITV Stu­dios Ame­ri­ca. Sce­na­rzy­stą adap­ta­cji Wiel­kie­go Gats­by­’e­go został Micha­el Hirst (Wikin­go­wie, Dyna­stia Tudo­rów). Co waż­ne, serial będzie powsta­wał przy udzia­le i wspar­ciu spad­ko­bier­czy­ni Fran­ci­sa Scot­ta Fit­zge­ral­da, jego pra­wnucz­ki, Bla­ke Hazard, któ­rej tra­fi­ła się rola pro­du­cen­ta konsultacyjnego.

Nie­wie­le jest powie­ści w pan­te­onie ame­ry­kań­skiej lite­ra­tu­ry, któ­re tak dobrze pora­dzi­ły sobie z upły­wem cza­su, jak Wiel­ki Gats­by. Jeste­śmy zaszczy­ce­ni, mogąc powo­łać do życia to wiel­kie, zło­żo­ne dzie­ło pod czuj­nym okiem nie­za­stą­pio­ne­go Micha­ela Hir­sta i z bło­go­sła­wień­stwem człon­ki­ni rodzi­ny Fit­zge­ral­dów, Bla­ke Hazard. Jak to przy wcze­śniej­szych jego pro­duk­cjach, Micha­el pozo­sta­je wier­ny powie­ści Fit­zge­ral­da, jed­no­cze­śnie obu­do­wu­jąc ją współ­cze­sną wizją, któ­ra jesz­cze dosko­na­łej opi­sze Ame­ry­kę prze­szłą i teraź­niej­szą, powie­dział Bar­ry Jos­sen z A+E Studios.

Zapo­wie­dzi twór­ców wska­zu­ją, że Gats­by Micha­ela Hir­sta opo­wie zna­ną nam histo­rię z nie­co innej per­spek­ty­wy. Mini­se­rial sku­pić się ma na afro­ame­ry­kań­skiej spo­łecz­no­ści lat 20. ubie­głe­go wie­ku, duży nacisk kła­dąc na muzycz­ną sub­kul­tu­rę tam­te­go okre­su. W wier­nym prze­nie­sie­niu realiów epo­ki jaz­zu i pro­hi­bi­cji z uwzględ­nie­niem roli czar­no­skó­rych oby­wa­te­li Sta­nów Zjed­no­czo­nych poma­gać będzie Farah Jasmi­ne Grif­fin, pro­fe­sor współ­cze­snej lite­ra­tu­ry i stu­diów nad afro­ame­ry­kań­ską kul­tu­rą z Uni­wer­sy­te­tu Columbia.

W chwi­li obec­nej twór­cy poszu­ku­ją odpo­wied­niej oso­by do wyre­ży­se­ro­wa­nia miniserialu.

źró­dło hollywoodreporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy