Aktualności

W Gdańsku ojcowie czytają dzieciom

Bada­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej doty­czą­ce czy­tel­nic­twa w Pol­sce poka­za­ło mię­dzy inny­mi, że zain­te­re­so­wa­nie książ­ka­mi wyno­si­my z domu – jeśli przy­naj­mniej jed­no z rodzi­ców czy­ta, to zwięk­sza się praw­do­po­do­bień­stwo tego, że i dziec­ko będzie czuć pociąg do lite­ra­tu­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest by dzie­cia­ki z książ­ka­mi oswa­jać od małe­go. Świet­nym pomy­słem są więc wie­czor­ne sesje czy­ta­nia na głos.

Nie­ste­ty nie jest to tak popu­lar­ne, jak być powin­no. W związ­ku z tym orga­ni­zo­wa­ne są akcje uświa­da­mia­ją­ce rodzi­com istot­ność takich prak­tyk i poka­zu­ją­ce, że jest to dodat­ko­wo ide­al­na oka­zja do zacie­śnia­nia wię­zi z dziec­kiem. Woje­wódz­ka i Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Gdań­sku wyszła z ini­cja­ty­wą, któ­ra ma na celu zachę­ce­nie w szcze­gól­no­ści ojców do czy­ta­nia swo­im pociechom.

Tata mi czy­ta” z zało­że­nia ma oswa­jać ojców z ideą czy­ta­nia na głos. W ramach akcji orga­ni­zo­wa­ne będą cyklicz­ne spo­tka­nia w biblio­te­kach, pod­czas któ­rych ojco­wie będą czy­tać dzie­ciom książ­ki. Pierw­sze takie wyda­rze­nie mia­ło miej­sce 2 czerw­ca na pla­cu im. Dariu­sza Kobz­de­ja w Czy­tel­ni Wol­no­ści, gdzie zna­ni miesz­kań­cy Trój­mia­sta inter­pre­to­wa­li słyn­ne dzie­ła lite­ra­tu­ry dla najmłodszych.

Kolej­na odsło­na roze­gra się pod­czas Jar­mar­ku św. Domi­ni­ka. W każ­dy wto­rek impre­zy w godzi­nach od 12 do 14 zna­ni spor­tow­cy, dzien­ni­ka­rze i akto­rzy będą czy­tać frag­men­ty ksią­żek dla dzie­ci. A po waka­cjach akcja ma się prze­nieść już do biblio­tek i w wybra­ne sobo­ty chęt­ni ojco­wie będą mogli przyjść ze swo­imi dzieć­mi na wspól­ne odczy­ty w nie­co bar­dziej kame­ral­nym gronie.

Wspól­ne lek­tu­ry z dziec­kiem zaspo­ka­ja­ją wie­le potrzeb malu­cha, w tym nade wszyst­ko potrze­bę bli­sko­ści i bez­pie­czeń­stwa, wspie­ra­ją roz­wój inte­lek­tu­al­ny (dziec­ko uczy się języ­ka i myśle­nia, dowia­du­je nowych rze­czy o świe­cie), psy­chicz­ny oraz emo­cjo­nal­ny, wzmac­nia­ją jego poczu­cie wła­snej war­to­ści, budu­ją więź z rodzi­cem, a tak­że roz­wi­ja­ją wyobraź­nię i popra­wia­ją kon­cen­tra­cję, przy­po­mi­na por­tal trojmiasto.pl.

źró­dło: dziecko.trojmiasto.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy