Aktualności Ekranizacje

Cormoran Strike już prawie na finiszu

W sierp­niu 2017 roku w sta­cji BBC został wyemi­to­wa­ny pierw­szy odci­nek mini­se­ria­lu będą­ce­go adap­ta­cją serii powie­ści o Cor­mo­ra­nie Stri­ke­’u pisa­nych przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Rober­ta Gal­bra­itha. Do tej pory uka­za­ło się pięć odcin­ków pokry­wa­ją­cych fabu­łę Woła­nia kukuł­ki i Jedwab­ni­ka. W week­end wyemi­to­wa­ny zosta­nie szó­sty epi­zod roz­po­czy­na­ją­cy Żni­wa zła. Siód­my i zara­zem ostat­ni poja­wi się 4 marca.

Stri­ke – bo taki tytuł nosi mini­se­rial – to trzy spra­wy kry­mi­nal­ne, któ­re sta­ra się roz­wią­zać tytu­ło­wy Cor­mo­ran Stri­ke – pry­wat­ny detek­tyw, wete­ran wojen­ny noszą­cy fizycz­ne i psy­chicz­ne rany na pamiąt­kę służ­by w Afga­ni­sta­nie. Wła­śnie wraz z nim pozna­je­my te ciem­niej­sze stro­ny Lon­dy­nu. Serial w zamie­rze­niu twór­ców miał się widzo­wi naj­bar­dziej koja­rzyć z innym detek­ty­wi­stycz­nym tasiem­cem bry­tyj­skie­go pocho­dze­nia – kul­to­wy­mi w pew­nych krę­gach Spra­wa­mi inspek­to­ra Morse’a.

Póki co odbiór seria­lu jest bar­dzo pozy­tyw­ny. W ser­wi­sie IMDb śred­nia ocen wyno­si 7,9 na 10. Bran­żo­we perio­dy­ki chwa­lą przede wszyst­kim uda­ną grę aktor­ską Toma Bur­ke­’a i Hol­li­day Gra­in­ger, czy­li odtwór­ców głów­nych ról.

25 lute­go (nie­dzie­la) w sta­cji BBC zosta­nie wyemi­to­wa­ny przed­ostat­ni odci­nek seria­lu. Od kil­ku dni w sie­ci krą­ży jego tra­iler. Finał został zapla­no­wa­ny na 4 mar­ca. Jak na razie serial moż­na oglą­dać tyl­ko w Wiel­kiej Bry­ta­nii. W czerw­cu będzie miał ame­ry­kań­ską pre­mie­rę na kana­le Cine­max. A my trzy­ma­my kciu­ki, żeby pra­wa do emi­sji seria­lu szyb­ko pozy­skał na przy­kład Net­flix, żeby­śmy rów­nież my mogli obej­rzeć wido­wi­sko i sami się prze­ko­nać, jak wypa­da­ją na ekra­nie posta­ci stwo­rzo­ne przez Row­ling, któ­ra, nawia­sem mówiąc, peł­ni rolę pro­du­cen­ta wyko­naw­cze­go Strike’a.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy