Aktualności

Wiedźmin króluje też wśród gier

Pre­mie­ra seria­lu “Wiedź­min” wpły­nę­ła na zain­te­re­so­wa­nie tytu­łem, a pośred­nio – tak­że na sprze­daż ksią­żek. Nie­któ­rzy fani po zapo­zna­niu się z seria­lem się­ga­ją jed­nak po gry.

Choć minę­ły 4 lata od pre­mie­ry “Wiedź­mi­na 3. Dzi­kie­go Gonu”, pobił on wła­śnie rekord licz­by gra­czy na Ste­amie. Wynio­sła ona 94 601 osób gra­ją­cych jed­no­cze­śnie. Po pre­mie­rze po grę się­gnę­ło w tym samym momen­cie 94 100 osób, czy­li pół set­ki mniej. Jesz­cze dwa tygo­dnie temu w “Wiedź­mi­na 3” w nie­dzie­lę gra­ło śred­nio 25 tys. osób.

Oczy­wi­ście fani się­gnę­li też po pierw­szą i dru­gą część gry stwo­rzo­nej przez CD Pro­jekt Red. Jedyn­ka zna­la­zła się u szczy­tu swo­jej popu­lar­no­ści. Sam autor posta­ci Geral­ta stał się naj­po­pu­lar­niej­szym auto­rem na ama­zo­nie, o czym pisa­li­śmy TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy