Aktualności Ciekawostki Ekranizacje

Film na podstawie wiedźmińskiej twórczości Andrzeja Sapkowskiego już jest dostępny!

Pół wie­ku poezji póź­niej” to fanow­ski film peł­no­me­tra­żo­wy kon­ty­nu­ują­cy wąt­ki z „Sagi o wiedź­mi­nie”. W cią­gu 20 godzin obej­rza­ło go oko­ło 350 tys. osób.

Film „Pół wie­ku poezji póź­niej” powsta­wał przez 4 lata. Głów­nym boha­te­rem jest wiedź­min, ale nie Geralt z Rivii, tyl­ko Lam­bert. Fabu­ła roz­gry­wa się 25 lat po pogro­mie rivskim, czy­li wyda­rze­niach koń­czą­cych „Sagę…”. Wszyst­ko roz­po­czy­na się od ata­ku potęż­ne­go wojow­ni­ka Aga­iu­sa na wiedź­miń­skie sie­dlisz­cze – Kaer Mor­hen. Wkrót­ce potem ze szko­ły cza­ro­dzie­jek ucie­ka Ornel­la, któ­ra podob­no odna­la­zła legen­dar­ną księ­gę. Jej tro­pem rusza­ją Triss Meri­gold, Jaskier i wła­śnie Lambert.

W roli Lam­ber­ta wystą­pił Mariusz Drę­żek, a w Triss wcie­li­ła się Mag­da­le­na Różań­ska. Co cie­ka­we – podob­nie jak w pol­skim seria­lu „Wiedź­min” Jaskra zagrał Zbi­gniew Zamachowski.

Choć z począt­ku pro­jekt miał być o wie­le skrom­niej­szy, film trwa godzi­nę i 42 minu­ty. Roz­ra­sta­nie się pro­jek­tu było powo­dem licz­nych opóź­nień pre­mie­ry, ale nie zabi­ło to entu­zja­zmu fanów. Film został opu­bli­ko­wa­ny na Youtu­bie 7 grud­nia o 18:30. Obec­nie obej­rza­ło go już ponad 350 tys. osób. Choć film jest nakrę­co­ny po pol­sku, dostęp­ne są napi­sy w sied­miu języ­kach, m.in. angiel­skie, rosyj­skie i francuskie.

Łącz­nie przez pro­jekt prze­wi­nę­ło się oko­ło 400 osób. Reży­se­rem, współ­sce­na­rzy­stą i kie­row­ni­kiem zespo­łu jest Jakub Nurzyń­ski. Zaan­ga­żo­wa­ni w pro­jekt fil­mow­cy zało­ży­li Bez Klap­sa Pro­dukc­tions, a wspar­ła ich fir­ma pro­duk­cyj­na S.C. Pro­jects. Budżet twór­cy pozy­ska­li dzię­ki inter­ne­to­wym zbiór­kom – pro­wa­dzo­nym na ser­wi­sach Polak Potra­fi i Indie­go­go oraz na Facebooku.
Zapra­sza­my na seans!


Rekla­ma

Poznaj­cie Wie­dź­la­ma! Wyjąt­ko­we­go łow­cę potwo­rów! Szu­kaj zakład­ki na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy