Sprawdzasz tag

gry

Ciekawostki

11 ciekawostek o wiedźminie, które warto znać!

Cała Pol­ska żyje pre­mie­rą „Wiedź­mi­na”. Wła­ści­wie żyje tym cały świat. Serial Net­flik­sa oka­zał się hitem, książ­ki Andrze­ja Sap­kow­skie­go tra­fi­ły na szczy­ty list best­sel­le­rów, tłu­my zain­te­re­so­wa­ły się też gra­mi. Ale czy wie­cie o Geral­cie z Rivii wszyst­ko? Zapra­sza­my do lek­tu­ry gar­ści cie­ka­wo­stek o boha­te­rach serii. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Komiksy interaktywne – nowe oblicze gier paragrafowych

Komik­sy inte­rak­tyw­ne poja­wi­ły się na pol­skim ryn­ku ok. mie­siąc temu i zdą­ży­ły już zachwy­cić nie tyl­ko fanów lite­ra­tu­ry inte­rak­tyw­nej i gier. Powie­ści i opo­wia­da­nia, w któ­rych to czy­tel­nik wcie­la się w głów­ne­go boha­te­ra, zosta­ło już opu­bli­ko­wa­nych w Pol­sce spo­ro, ale jesz­cze nigdy w takiej for­mie. Mówiąc krót­ko: takich komik­sów u nas jesz­cze nie było, takich gier para­gra­fo­wych rów­nież. Mamy do czy­nie­nia z zupeł­nie nową jako­ścią i nowym podej­ściem do lite­ra­tu­ry inte­rak­tyw­nej i hiper­po­wie­ści jako takiej! Czy­taj dalej

-->