Sprawdzasz tag

gry

Aktualności Zapowiedzi

Powstaną dwie konsolowe gry na podstawie komiksów o Kajku i Kokoszu

Kaj­ko i Kokosz zde­cy­do­wa­nie prze­ży­wa­ją w ostat­nim cza­sie swo­ją dru­gą mło­dość. Popu­lar­no­ścią cie­szą się nowe komik­so­we histo­rie, bar­dzo uda­nym pro­jek­tem oka­zał się serial ani­mo­wa­ny przy­go­to­wa­ny dla Net­fli­xa, w pla­nach jest film fabu­lar­ny, powsta­ją rów­nież pla­ce zabaw i inne miej­sca poświę­co­ne tak Janu­szo­wi Chri­ście, jak i jego dziel­nym sło­wiań­skim wojom. Na domiar wszyst­kie­go Fun­da­cja Kre­ska poin­for­mo­wa­ła, że wkrót­ce będzie­my mogli zagrać w gry opar­te na komik­sach o Kaj­ku i Koko­szu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Olbrzymi wzrost sprzedaży wiedźmińskich opowiadań zasługą serialu Netflixa

Sprze­daż na ryn­ku księ­gar­skim rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi. Każ­dy pew­nie sły­szał o tak zwa­nym życiu książ­ki. Dany tytuł ma szan­sę na satys­fak­cjo­nu­ją­cą sprze­daż zazwy­czaj zale­d­wie przez kil­ka pierw­szych mie­się­cy od wyda­nia. Kie­dy już znik­nie z wystaw i księ­gar­nia­nych półek zastą­pio­ny kolej­ny­mi pre­mie­ra­mi, moż­na zało­żyć, że jego sprze­daż spad­nie do sta­łe­go niskie­go pozio­mu albo cał­ko­wi­cie się roz­pro­szy. Cza­sem jed­nak taką książ­kę z księ­gar­skie­go czyść­ca może wyrwać duże popkul­tu­ro­we wyda­rze­nie, naj­czę­ściej pre­mie­ra kaso­we­go fil­mu lub efek­tow­ne­go seria­lu. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

11 ciekawostek o wiedźminie, które warto znać!

Cała Pol­ska żyje pre­mie­rą „Wiedź­mi­na”. Wła­ści­wie żyje tym cały świat. Serial Net­flik­sa oka­zał się hitem, książ­ki Andrze­ja Sap­kow­skie­go tra­fi­ły na szczy­ty list best­sel­le­rów, tłu­my zain­te­re­so­wa­ły się też gra­mi. Ale czy wie­cie o Geral­cie z Rivii wszyst­ko? Zapra­sza­my do lek­tu­ry gar­ści cie­ka­wo­stek o boha­te­rach serii. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Komiksy interaktywne – nowe oblicze gier paragrafowych

Komik­sy inte­rak­tyw­ne poja­wi­ły się na pol­skim ryn­ku ok. mie­siąc temu i zdą­ży­ły już zachwy­cić nie tyl­ko fanów lite­ra­tu­ry inte­rak­tyw­nej i gier. Powie­ści i opo­wia­da­nia, w któ­rych to czy­tel­nik wcie­la się w głów­ne­go boha­te­ra, zosta­ło już opu­bli­ko­wa­nych w Pol­sce spo­ro, ale jesz­cze nigdy w takiej for­mie. Mówiąc krót­ko: takich komik­sów u nas jesz­cze nie było, takich gier para­gra­fo­wych rów­nież. Mamy do czy­nie­nia z zupeł­nie nową jako­ścią i nowym podej­ściem do lite­ra­tu­ry inte­rak­tyw­nej i hiper­po­wie­ści jako takiej! Czy­taj dalej

-->