Aktualności

Andrzej Sapkowski podpisał porozumienie z CD Projektem. Są szanse na kolejne gry.

Topór wojen­ny zako­pa­ny. Po trwa­ją­cym wie­le mie­się­cy spo­rze stu­dio oraz autor sagi wiedź­miń­skiej doszli do poro­zu­mie­nia. Sko­rzy­sta­ją na nim wszyscy.

– Zawsze podzi­wia­li­śmy twór­czość Pana Andrze­ja Sap­kow­skie­go, któ­ra była inspi­ra­cją dla zespo­łu Stu­dia CD PROJEKT RED – poin­for­mo­wał 20 grud­nia Adam Kiciń­ski, Pre­zes Zarzą­du Gru­py Kapi­ta­ło­wej CD PROJEKT. – Wie­rzę że dziś roz­po­czy­na­my nowy etap w naszej relacji.

Stu­dio poin­for­mo­wa­ło, że pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie zaspo­ka­ja i w peł­ni wyja­śnia potrze­by oraz ocze­ki­wa­nia obu stron przy posza­no­wa­niu wcze­śniej zawar­tych umów oraz nakre­śla ramy przy­szłej współ­pra­cy pomię­dzy stro­na­mi. Poro­zu­mie­nie mia­ło wzmoc­nić oraz przy­pie­czę­to­wać rela­cje mię­dzy stu­diem a Andrze­jem Sapkowskim.

Jed­no­cze­śnie, co chy­ba naj­waż­niej­sze dla fanów, CD Pro­jekt nabył jed­no­cze­śnie nowe pra­wa – pozwa­la­ją­ce na dal­sze two­rze­nie w obsza­rze gier wideo, komik­sów, gier tra­dy­cyj­nych oraz mer­chan­di­sin­gu. A to ozna­cza wię­cej Geral­ta z Rivii dla wszystkich.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy