Aktualności

W przyszłym roku w ramach Narodowego Czytania oddamy się lekturze Ballad i romansów Adama Mickiewicza

Za nami jest już 10. edy­cja Naro­do­we­go Czy­ta­nia. Jubi­le­usz akcji spo­łecz­nej świę­to­wa­li­śmy lek­tu­rą słyn­ne­go dzie­ła Gabrie­li Zapol­skiej, zaty­tu­ło­wa­ne­go Moral­ność pani Dul­skiej. Uro­czy­ste czy­ta­nie dra­ma­tu z udzia­łem pary pre­zy­denc­kiej odby­ło się 4 wrze­śnia w Ogro­dzie Saskim w War­sza­wie. Na zakoń­cze­nie Andrzej Duda ogło­sił, że za rok lek­tu­rą będą Bal­la­dy i roman­se Ada­ma Mickiewicza.

Czy­ta­niu Moral­no­ści pani Dul­skiej towa­rzy­szy­ła wyjąt­ko­wa opra­wa. W każ­dym z trzech aktów dra­ma­tu w głów­ną postać wcie­la­ła się inna aktor­ka: Gra­ży­na Barsz­czew­ska, Edy­ta Jun­gow­ska, Anna Dere­szow­ska. W pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ne były oczy­wi­ście rów­nież inne oso­bi­sto­ści pol­skiej sce­ny, a wśród nich mię­dzy inny­mi: Andrzej Pan­kow­ski (Feli­cjan Dul­ski), Krzysz­tof Szcze­pa­niak (Zbysz­ko), Joan­na Pach (Hesia), Ange­li­ka Kurow­ska (Mela), Anna Cie­ślak (Julia­sie­wi­czo­wa), Lucy­na Malec (Loka­tor­ka) i Lidia Sado­wa (Han­ka).

Pod­czas 11. edy­cji akcji będzie­my wspól­nie czy­tać Bal­la­dy i roman­se Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Dzie­ło naro­do­we­go wiesz­cza nie zosta­ło wybra­ne przy­pad­ko­wo. W 2022 obcho­dzić będzie­my dwu­set­ną rocz­ni­cę opu­bli­ko­wa­nia tomu. Uka­za­nie się na ryn­ku Bal­lad i roman­sów uzna­wa­ne jest za począ­tek roz­wo­ju gatun­ku bal­la­dy w lite­ra­tu­rze pol­skiej oraz swo­isty mani­fest pol­skie­go romantyzmu.

Naro­do­we Czy­ta­nie to orga­ni­zo­wa­na od 2012 roku przez pre­zy­den­ta Pol­ski cyklicz­na akcja, któ­rej naj­waż­niej­szym punk­tem jest publicz­na lek­tu­ra wybra­ne­go dzie­ła. Wyda­rze­nie nie ogra­ni­cza się tyl­ko do War­sza­wy. Do publicz­ne­go czy­ta­nia rok rocz­nie przy­łą­cza­ją się rze­sze czy­tel­ni­ków w tysią­cach róż­nych miejsc na całym świecie.

źró­dło insty­tut książki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy