Aktualności Zapowiedzi

Instytut Stephena Kinga zapowiedziany!

Wydaw­nic­two Alba­tros zapo­wie­dzia­ło naj­now­szą książ­kę Ste­phe­na Kin­ga! “Insty­tut” uka­że się we wrze­śniu. Poni­żej znaj­dzie­cie opis.

Moc­ny jak “TO” ?, prze­ra­ża­ją­cy jak “Pod­pa­lacz­ka”?

Zja­wia­ją się w nocy.
W cią­gu dwóch minut eli­mi­nu­ją wszyst­kie przeszkody.
I upro­wa­dza­ją obiekt.
Inte­re­su­ją ich dzie­ci. Wyjąt­ko­we dzieci…

Luke Ellis budzi się w poko­ju do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­cym jego wła­sny, tyle że bez okien. Wkrót­ce orien­tu­je się, że tra­fił do tajem­ni­cze­go Insty­tu­tu i nie jest jedy­nym dzie­cia­kiem, któ­re­go tu uwię­zio­no. To miej­sce odosob­nie­nia dla nasto­lat­ków obda­rzo­nych zdol­no­ścia­mi tele­pa­tii lub tele­ki­ne­zy. W Insty­tu­cie zosta­ną pod­da­ni testom, któ­re wzmoc­nią ich natu­ral­ną, choć nad­przy­ro­dzo­ną moc. Opie­ku­no­wie nie mają skru­pu­łów – grzecz­ne dzie­ci są nagra­dza­ne, nie­po­słusz­ne – są suro­wo kara­ne. Wszy­scy jed­nak, prę­dzej czy póź­niej, tra­fią do dru­giej czę­ści Insty­tu­tu, a stam­tąd nikt już nie wraca.

Gdy kolej­ne dzie­ci zni­ka­ją w Tyl­nej Poło­wie Luke jest coraz bar­dziej zde­spe­ro­wa­ny. Musi uciec i wezwać pomoc. Bo jeśli komuś mia­ło­by się udać, to wła­śnie jemu.
Tyl­ko że nikt dotąd nie uciekł z Instytutu.

Pre­mie­ra 11 września.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy