Aktualności

Umarli Biali Wędrowcy, niech żyją smoki!

Jeden z zapo­wia­da­nych spin-offów “Gry o tron” został ska­so­wa­ny, za to dru­gi docze­kał się ofi­cjal­nej zapowiedzi.

Przy­po­mnij­my: świat zamiesz­ki­wa­ny przez Star­ków, Lan­ni­ste­rów i Tar­ga­ry­enów stwo­rzył Geo­r­ge R.R. Mar­tin. W 1996 roku uka­za­ła się pierw­sza powieść z cyklu “Pieśń Lodu i Ognia”, czy­li “Gra o tron”. Do tej pory do księ­garń tra­fi­ły też “Star­cie kró­lów”, “Nawał­ni­ca mie­czy”, “Uczta dla wron” i “Taniec ze smo­ka­mi”, a w zapo­wie­dziach ocze­ku­ją “Wichry zimy” oraz “Sen o wio­śnie”. Uka­za­ły się też histo­rie pobocz­ne, czy­li “Ogień i krew”, “Świat lodu i ognia” oraz poje­dyn­cze opo­wia­da­nia (w Pol­sce wyda­ne w zbio­rach “Rycerz Sied­miu Kró­lestw”, “Nie­bez­piecz­ne kobie­ty” oraz “Łotrzy­ki”). Dla praw­dzi­wych fana­ty­ków przy­go­to­wa­no też publi­ka­cję “Uczta lodu i ognia”. Tyle o literaturze.

W 2011 roku nastą­pi­ła pre­mie­ra seria­lu “Gra o tron”, któ­ry docze­kał się ośmiu sezo­nów oraz 73 odcin­ków. Pro­du­cen­tem wido­wi­ska było HBO, któ­re zapo­wie­dzia­ło pra­ce nad pię­cio­ma spin-offa­mi.

Naj­gło­śniej mówi­ło się o pre­qu­elu histo­rii roz­gry­wa­ją­cym się w cza­sie trwa­nia Ery Hero­sów, poja­wia­ły się tytu­ły “Dłu­ga Noc” oraz “Krwa­wy księ­życ”. Histo­ria mia­ła przy­bli­żyć posta­ci Bia­łych Wędrow­ców i pocie­szyć tych fanów, któ­rzy roz­cza­ro­wa­li się potrak­to­wa­niem ich wąt­ku w głów­nej serii. W roli głów­nej boha­ter­ki mie­li­śmy zoba­czyć Naomi Watts.

Sce­na­rzyst­ką i show­run­ner­ką seria­lu zosta­ła Jane Gold­man, któ­ra przy­go­to­wa­ła pilot pro­duk­cji. Przed­sta­wi­cie­le HBO nie byli zado­wo­le­ni z mate­ria­łu i ode­sła­li go do mon­ta­żow­ni, gdzie miał zostać pod­da­ny dra­stycz­nym prze­rób­kom. Osta­tecz­nie jed­nak popra­wio­na wer­sja też nie speł­ni­ła ocze­ki­wań decy­den­tów i sta­cja pod­ję­ła decy­zję o zakoń­cze­niu prac nad pro­jek­tem. Innym z pro­ble­mów mia­ły być ogrom­ne kosz­ty pro­duk­cji, któ­re prze­kro­czy­ły pier­wot­ny kosz­to­rys, mówi się też o pro­ble­mach per­so­nal­nych na pla­nie, choć nie wia­do­mo, kogo mia­ły­by doty­czyć. Serial miał tra­fić na ekra­ny HBO w 2021 roku.

Moż­li­we, że na pocie­sze­nie, HBO nie zwle­ka­ło dłu­go i opu­bli­ko­wa­ło wia­do­mość o pre­qu­elu, któ­ry powsta­nie. To “Dom smo­ka”, któ­ry opie­rać będzie się na “Ogniu i krwi”. Serial będą współ­two­rzyć Geo­r­ge R.R. Mar­tin oraz Ryan Con­dal. Con­dal napi­sze sce­na­riusz, a tak­że wspól­nie z Migu­elem Sapoch­ni­kiem zosta­nie show­run­ne­rem “Domu smo­ka”. Sapoch­nik z kolei wyre­ży­se­ru­je kil­ka odcin­ków, w tym pilotażowy.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy