Aktualności

Cztery dodatkowe serie powiązane z Grą o tron!

HBO ujaw­ni­ło infor­ma­cję o przy­szło­ści serii “Gry o tron”. Wia­do­mo, że głów­na histo­ria dobie­ga koń­ca, ale oka­za­ło się, że sta­cja pod­pi­sa­ła z George’em R.R. Mar­ti­nem umo­wy na czte­ry pobocz­ne serie.

Nie wia­do­mo, czy będą to spin-offy czy też wyda­rze­nia wcze­śniej­sze lub póź­niej­sze, wia­do­mo nato­miast, że pro­du­cen­ta­mi będą Dan Weiss, David Benioff oraz Geo­r­ge R. R. Martin.

Pod­pi­sa­no też umo­wy ze sce­na­rzy­sta­mi. Będą to Max Boren­ste­in, Jane Gold­man, Brian Hel­ge­land oraz Car­ly Wray.

Nie wia­do­mo jesz­cze, kie­dy odbę­dą się zdję­cia do dodat­ko­wych serii. Pew­ne jest tyl­ko, że histo­ria Weste­ros jest wystar­cza­ją­co obszer­na, by zna­leźć w niej mate­ria­ły na kolej­ne seriale.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy