Aktualności Ekranizacje

Dan Simmons na małym ekranie

Twór­cy seria­li tele­wi­zyj­nych coraz chęt­niej się­ga­ją po twór­czość uzna­nych pisa­rzy fan­ta­sty­ki, by na ich pod­sta­wie two­rzyć wła­sne pro­duk­cje. W ostat­nim cza­sie mogli­śmy oglą­dać mię­dzy inny­mi Kro­ni­ki Shan­na­ry, Holi­stycz­ną agen­cję detek­ty­wi­stycz­ną Dir­ka Gen­tly­’e­go, Opo­wieść pod­ręcz­nej, Ame­ry­kań­skich bogów, Obcą czy oczy­wi­ście biją­cą rekor­dy popu­lar­no­ści Grę o tron, od któ­rej być może roz­po­czę­ła się nawet cała ta goni­twa w poszu­ki­wa­niu kolej­nych nie­sa­mo­wi­tych histo­rii do prze­ro­bie­nia na medium tele­wi­zyj­ne. Świat z zapar­tym tchem śle­dzi infor­ma­cje o zbli­ża­ją­cej się adap­ta­cji Wiedź­mi­na Andrze­ja Sap­kow­skie­go, sta­cje pra­cu­ją nad sce­na­riu­sza­mi opar­ty­mi na twór­czo­ści N.K. Jemi­sin czy Phi­li­pa K. Dic­ka, szy­ku­je się rów­nież kolej­na przy­go­da w Śród­zie­miu J.R.R. Tol­kie­na. Ostat­ni­mi cza­sy seria­lo­wi pro­du­cen­ci wyjąt­ko­wo przy­chyl­nie patrzą na Dana Sim­mon­sa – auto­ra ponad dwu­dzie­stu powie­ści publi­ko­wa­ne­go w kil­ku­dzie­się­ciu kra­jach, wie­lo­krot­ne­go lau­re­ata licz­nych lite­rac­kich nagród w tym Hugo, Locu­sa czy World Fan­ta­sy Award.

W 2009 roku wytwór­nia War­ner Bros. poczy­ni­ła pierw­sze przy­miar­ki do stwo­rze­nia fil­mu na pod­sta­wie dylo­gii Hype­rio­na. Pro­jekt umarł, ale już w 2015 został prze­ję­ty przez sta­cję Syfy. Ta zamie­rza­ła z mate­ria­łu źró­dło­we­go utwo­rzyć mini­se­rial. Nie­ste­ty do dziś pro­duk­cja stoi w miej­scu i to w bar­dzo wstęp­nej fazie. Bra­ku­je kon­kret­nych dekla­ra­cji ze stro­ny twór­ców, przy­szłość seria­lu jest więc nie­pew­na, ale trzy­ma­my kciuki.

Nic jed­nak stra­co­ne­go. Fani twór­czo­ści Dana Sim­mon­sa będą mogli jesz­cze w tym roku zoba­czyć adap­ta­cję powie­ści Ter­ror. Książ­ka, a tym samym serial, opo­wia­da o auten­tycz­nej wypra­wie dwóch ame­ry­kań­skich stat­ków poszu­ku­ją­cych w 1845 roku dro­gi mor­skiej mię­dzy wyspa­mi Archi­pe­la­gu Ark­tycz­ne­go, a któ­rych zagi­nię­cie do dziś jest tajem­ni­cą. Człon­ko­wie eks­pe­dy­cji dosko­na­le zda­wa­li sobie spra­wę z nie­bez­pie­czeństw podró­ży. Według Sim­mon­sa nic nie było w sta­nie ich przy­go­to­wać na to, co w rze­czy­wi­sto­ści cze­ka­ło ukry­te w ark­tycz­nej pust­ce. Pilo­to­wy odci­nek hor­ro­ru zosta­nie wyemi­to­wa­ny 26 mar­ca 2018 roku.

Na tym nie koniec. Nie­daw­no ogło­szo­no roz­po­czę­cie prac nad kolej­ną tele­wi­zyj­ną pro­duk­cją opar­tą o twór­czość Dana Sim­mon­sa. Pisarz w 2011 roku popeł­nił powieść Fla­sh­back z akcją osa­dzo­ną w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, gdzie na uli­cach kró­lu­je nar­ko­tyk pozwa­la­ją­cy prze­ży­wać raz za razem naj­szczę­śliw­sze chwi­le życia. Głów­nym boha­te­rem jest poli­cjant Nick Bot­tom, któ­ry po śmier­ci żony cał­ko­wi­cie zato­pił się w nar­ko­ty­ko­wej ułu­dzie szczę­ścia, tra­cąc przy oka­zji wszyst­ko to, co mu pozo­sta­ło. W pew­nym momen­cie dosta­je ofer­tę nie do odrzu­ce­nia. Zosta­nie mu zapew­nio­na nie­ogra­ni­czo­na por­cja nar­ko­ty­ku, jeśli tyl­ko uży­je go do roz­wią­za­nia zagad­ko­we­go mor­der­stwa wśród elit kra­ju. Póki co nie­zna­na jest data pre­mie­ry. Za serial odpo­wia­da­ją twór­cy pro­duk­cji Star­tUp (2016-).

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy