Aktualności Ekranizacje

Wiemy, kto wcieli się w Jacka Reachera w serialu Amazona

Jack Reacher to stwo­rzo­ny przez Lee Chil­da i uwiel­bia­ny przez czy­tel­ni­ków na całym świe­cie boha­ter serii powie­ści sen­sa­cyj­nych. Dwu­krot­nie poja­wił się już w kinie, a teraz wystą­pi na małym ekranie.

W fil­mach „Jack Reacher. Jed­nym strza­łem” oraz „Jack Reacher. Nigdy nie wra­caj” w boha­te­ra wcie­lił się Tom Cru­ise. W seria­lu nie zoba­czy­my jed­nak Toma Cruise’a. Rolę Jac­ka Reache­ra otrzy­mał Alan Ritchson.

Alan Ritch­son to ame­ry­kań­ski aktor, model i woka­li­sta. W „Tajem­ni­cach Smal­lvil­le” wcie­lił się w Arthu­ra Cur­ry­’e­go (Aqu­ama­na), a w „Igrzy­skach śmier­ci. W pier­ście­niu ognia” – w Glos­sa. Był też Rapha­elem w „Wojow­ni­czych Żół­wiach Nin­ja”. Gościn­nie wystą­pił w „CSI. Kry­mi­nal­nych zagad­kach Mia­mi” oraz w „Czar­nym lustrze”. Obec­nie gra w seria­lu „Titans”, gdzie wcie­la się w rolę Han­ka Hal­la, eme­ry­to­wa­ne­go super­bo­ha­te­ra Haw­ka, któ­ry chwi­la­mi wbrew sobie musi ponow­nie wdzie­wać kostium. Dzię­ki udzia­łu w pro­gra­mie „Ame­ri­can Idol” wydał swój debiu­tanc­ki album „This is Next Time”.

Jack Reacher jest byłym majo­rem Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej Armii Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Na świat przy­szedł w bazie woj­sko­wej i na wie­le lat zwią­zał życie z woj­skiem – zdo­by­wa­jąc w bazach pod­sta­wo­we wykształ­ce­nie, w koń­cu ukoń­czył Aka­de­mię Woj­sko­wą Sta­nów Zjed­no­czo­nych w West Point i został zawo­do­wym żoł­nie­rzem. Spe­cja­li­zo­wał się w trud­nych spra­wach i zdo­był mnó­stwo odzna­czeń. Po odej­ściu z woj­ska zde­cy­do­wał się na żywot włó­czę­gi. Podró­żu­je czę­sto auto­sto­pem, wożąc ze sobą cały swój skrom­ny mają­tek. Postać poja­wi­ła się do tej pory w 24 książkach.

Serial reali­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy trzech pod­mio­tów: Ama­zon Stu­dios, Sky­dan­ce Tele­vi­sion i Para­mo­unt Tele­vi­sion Stu­dios. Tra­fi na plat­for­mę Ama­zon Pri­me Video, a więc dostęp­ny będzie w for­mu­le VOD. Dokład­nie w ten spo­sób powsta­je serial opar­ty na powie­ściach Toma Clan­cy­’e­go, więc nie wyda­je się to ryzy­kow­nym przedsięwzięciem.

Pierw­szy sezon będzie adap­ta­cją pierw­szej z ksią­żek o Jac­ku Reache­rze, czy­li „Pozio­mu śmier­ci”. Jack pla­nu­je spę­dzić leni­wy week­end w mia­stecz­ku, ale natych­miast zosta­je aresz­to­wa­ny – sta­je się głów­nym podej­rza­nym w spra­wie o mor­der­stwo, a to dopie­ro począ­tek jego kłopotów.

Powie­ści o Jac­ku Reache­rze prze­tłu­ma­czo­no na 49 języ­ków. Tra­fi­ły do 101 kra­jów i sprze­da­ły się w łącz­nym nakła­dzie ponad 100 milio­nów egzemplarzy.

źró­dło zdję­cia wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy