Aktualności Ekranizacje

Trzeci sezon Stranger Things ze zwiastunem. Pierwszy powieściowy prequel już za miesiąc!

Kie­dy w 2016 roku serial Stran­ger Things debiu­to­wał na plat­for­mie Net­flix, chy­ba nikt się nie spo­dzie­wał takie­go suk­ce­su. A jed­nak pery­pe­tie nasto­let­nich boha­te­rów sta­ra­ją­cych się roz­wi­kłać rzą­do­we tajem­ni­ce w mie­ście Haw­kins w sta­nie India­na przy­pa­dły widzom do gustu. Nie­ma­ła w tym była zasłu­ga sty­li­za­cji seria­lu, będą­cej cudow­nym hoł­dem zło­żo­nym kolo­ro­wym latom 80. Rok po pierw­szym sezo­nie wyszedł dru­gi, aktu­al­nie cze­ka­my na trze­ci. Mar­ka powięk­szy­ła się rów­nież o książ­ki. Wkrót­ce w Pol­sce poja­wi się pierw­sza peł­no­praw­na powieść Stran­ger Things.

Na począt­ku roku infor­mo­wa­li­śmy, że wydaw­nic­two Porad­nia K będzie publi­ko­wać bele­try­sty­kę sygno­wa­ną logo Stran­ger Things. Póki co w kontr­ak­cie mowa jest o trzech powie­ściach. Pierw­sza z nich, zaty­tu­ło­wa­na Mrocz­ne umy­sły, poja­wi się w księ­gar­niach już 24 kwiet­nia - tutaj może­cie prze­czy­tać frag­ment książ­ki.

Książ­ka opo­wie o wyda­rze­niach, któ­re mia­ły miej­sce wio­sną 1969 roku, a więc ponad dzie­sięć lat przed tym, co dzia­ło się w pierw­szym sezo­nie seria­lu. W koń­cu fani serii będą mogli poznać ze szcze­gó­ła­mi losy mat­ki Jede­nast­ki oraz dowie­dzieć się cze­goś wię­cej o począt­kach tajem­ni­cze­go pro­gra­mu rzą­do­we­go MKULTRA.

2019 będzie dla fanów Stran­ger Things podwój­nie dobrym rokiem, bo po oko­ło osiem­na­sto­mie­sięcz­nej prze­rwie na Net­flik­sie wylą­do­wać ma trze­ci sezon seria­lu. Wła­śnie plat­for­ma opu­bli­ko­wa­ła ofi­cjal­ny zwia­stun, któ­ry zde­cy­do­wa­nie roz­bu­dza ape­tyt. Zobacz­cie sami.

Trze­ci sezon Stran­ger Things poja­wi się w cało­ści na Net­flik­sie 4 lip­ca. Powieść Gwen­dy Bond będzie więc świet­nym kąskiem uprzy­jem­nia­ją­cym okres ocze­ki­wa­nia na dal­sze przy­go­dy Mike’a, Dusti­na, Luca­sa, Wil­la, Jeden­sta­ki i pozo­sta­łych bohaterów.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy