Zapowiedzi

Powieściowy prequel „Stranger Things” trafi do polskich księgarń!

Wydaw­nic­two Porad­nia K naby­ło pra­wa do publi­ka­cji trzech powie­ści opar­tych na kul­to­wym już seria­lu Net­fli­xa. Pierw­szy tom: „Stran­ger Things: Suspi­cio­us Minds”, autor­stwa Gwen­dy Bond zade­biu­tu­je na pol­skim ryn­ku już 24 kwiet­nia 2019 r.

Dla fanów seria­lu książ­ka to dosko­na­łe posze­rze­nie uni­wer­sum serii. Klu­czem jest histo­ria mat­ki seria­lo­wej Jede­nast­ki i tajem­ni­cze­go pro­gra­mu MKUl­tra, za spra­wą któ­re­go mło­da boha­ter­ka seria­lu posia­da nad­zwy­czaj­ną siłę. Powieść może wywró­cić umy­sły czy­tel­ni­ków do góry nogami.

Seria ksią­żek opar­tych na seria­lu to ini­cja­ty­wa Pen­gu­in Ran­dom House – jed­ne­go z naj­więk­szych wydaw­nictw książ­ko­wych na świe­cie – oraz Net­fli­xa. Wszyst­kie trzy tra­fią do pol­skich czy­tel­ni­ków za spra­wą Wydaw­nic­twa Porad­nia K.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy