Ekranizacje Zapowiedzi

Serial o panowaniu Targaryenów w Westeros obejrzymy już w sierpniu na HBO

W 2018 uka­za­ła się na zacho­dzie książ­ka Ogień i krew, w któ­rej Geo­r­ge R.R. Mar­tin opi­sał dzie­je rodu Tar­ga­ry­enów, od pod­bo­jów Aego­na Zdo­byw­cy aż do Tań­ca Smo­ków, woj­ny domo­wej będą­cej począt­kiem koń­ca potęż­nej fami­lii. Nie­ca­ły rok póź­niej HBO zamó­wi­ło opar­ty na tym tomie serial. Zdję­cia roz­po­czę­ły się w kwiet­niu 2021, a już za kil­ka mie­się­cy będzie­my mogli zoba­czyć efekt kil­ku­let­nich prac przy pro­jek­cie. HBO zdra­dzi­ło, że serial zade­biu­tu­je na plat­for­mie stre­amin­go­wej 22 sierpnia.

Akcja seria­lu, zaty­tu­ło­wa­ne­go Ród smo­ka, roze­gra się na dwie­ście lat przed dzie­ja­mi opi­sa­ny­mi na kar­tach sagi Pie­śni lodu i ognia. Głów­nym tema­tem pro­duk­cji będą wyda­rze­nia, któ­re dopro­wa­dzi­ły do kon­flik­tu, nazwa­ne­go przez póź­niej­szych histo­ry­ków Weste­ros Tań­cem Smoków.

Show­run­ne­ra­mi pro­duk­cji są Ryan Con­dal i Migu­el Sapoch­nik. Nad sce­na­riu­szem pra­co­wa­ła Sara Hess. Na krze­słach reży­ser­skich zasie­dli Cla­re Kil­ner, Geeta V. Patel i Greg Yaita­nes. Geo­r­ge R.R. Mar­tin został zapro­szo­ny do zespo­łu jako współ­twór­ca i pro­du­cent wyko­naw­czy serialu.

22 sierp­nia dostęp­ny będzie pierw­szy odci­nek Rodu smo­ka w HBO i na plat­for­mie HBO Max. Nie jest jesz­cze do koń­ca pew­ne, czy będzie­my mogli zoba­czyć naraz wszyst­kie dzie­sięć odcin­ków, czy jed­nak będą się one uka­zy­wać w tygo­dnio­wych odstępach.

Przy oka­zji ogło­sze­nia daty pre­mie­ry zespół HBO przy­go­to­wał krót­ki prze­wod­nik po głów­nych posta­ciach serialu:

Pad­dy Con­si­di­ne jako król Vise­rys Tar­ga­ry­en, wybra­ny jako suk­ce­sor kró­la Jaeha­ery­sa Tar­ga­ry­ena. Cie­pły, miły i przy­zwo­ity czło­wiek. Vise­rys pra­gnie kon­ty­nu­ować spu­ści­znę swo­je­go dziad­ka. Jed­nak dobrzy ludzie nie­ko­niecz­nie są wiel­ki­mi królami.


Matt Smith jako ksią­że Daemon Tar­ga­ry­en, młod­szy brat kró­la Vise­ry­sa oraz pierw­szy w kolej­ce następ­ca tro­nu. Nie­zrów­na­ny wojow­nik i jeź­dziec smo­ków. Daemon posia­da praw­dzi­wą krew smo­ka. Ale mówi się, że za każ­dym razem, gdy rodzi się Tar­ga­ry­en, bogo­wie rzu­ca­ją monetą…


Oli­via Cooke jako Ali­cent High­to­wer, cór­ka Otto High­to­we­ra, namiest­ni­ka kró­lew­skie­go; Naj­pięk­niej­sza kobie­ta w Sied­miu Kró­le­stwach. Wycho­wa­ła się w Czer­wo­nej Twier­dzy, bli­sko kró­la i jego naj­bliż­sze­go krę­gu dorad­ców. Cechu­je ja zarów­no dwor­ski wdzięk, jak i poli­tycz­na przenikliwość.


Emma D’Arcy jako księż­nicz­ka Rha­eny­ra Tar­ga­ry­en, pier­wo­rod­ne dziec­ko kró­la, zro­dzo­na z czy­stej valy­riań­skiej krwi. Jest smo­czym jeźdź­cem. Wie­lu powie­dzia­ło­by, że Rha­eny­ra uro­dzi­ła się mając wszyst­ko, o czym mogła zama­rzyć… jed­nak nie uro­dzi­ła się mężczyzną.


Ste­ve Tous­sa­int jako Lord Cor­lys Vela­ry­on (“Wąż Mor­ski”), ród Vela­ry­on, z któ­re­go pocho­dzi, ma rów­ni dłu­gie korze­nie jak ród Tar­ga­ry­enów. Lord Cor­lys jest naj­słyn­niej­szym żegla­rzem i poszu­ki­wa­czem przy­gód w histo­rii Weste­ros, zapew­nił swo­je­mu rodo­wi bar­dzo moc­ną pozy­cję – są jesz­cze bogat­si niż Lan­ni­ste­ro­wie i posia­da­ją naj­więk­szą flo­tę na świecie.


Eve Best jako księż­nicz­ka Rha­enys Tar­ga­ry­en, jest smo­czym jeźdź­cem oraz żoną Lor­da Cor­ly­sa Vela­ry­ona. „Kró­lo­wa, któ­rej nigdy nie było”; zosta­ła pomi­nię­ta jako następ­czy­ni tro­nu pod­czas Wiel­kiej Rady, ponie­waż kró­le­stwo fawo­ry­zo­wa­ło jej kuzy­na, Vise­ry­sa, tyl­ko dla­te­go, że był mężczyzną.


Fabien Fran­kel jako Ser Cri­ston Cole, pocho­dzi z Dornij­czy­ków, jest synem zarząd­cy Czar­nej Przy­sta­ni. Nie ma pre­ten­sji do ziem ani tytu­łów; jedyn­ce, co posia­da, to honor i umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się mieczem.


Sonoya Mizu­no jako Mysa­ria, przy­by­ła do Weste­ros z niczym, sprze­da­no ją wię­cej razy niż sama pamię­ta. To jej jed­nak nie przy­gnio­tło… i sta­ła się naj­bar­dziej zaufa­nym – i naj­bar­dziej nie­praw­do­po­dob­nym – sojusz­ni­kiem księ­cia Daemo­na Tar­ga­ry­ena, następ­cy tronu.


Rhys Ifans jako Otto High­to­wer, namiest­nik kró­la, któ­ry lojal­nie i wier­nie słu­ży zarów­no swo­je­mu kró­lo­wi, jak i jego kró­le­stwu. Uwa­ża, że naj­więk­szym zagro­że­niem dla kró­le­stwa jest brat kró­la, Daemon, i jego pozy­cja jako następ­cy tronu.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy