Ekranizacje Zapowiedzi

Obsada prequela Władcy pierścieni powiększyła się o kolejnych dwudziestu aktorów

Pro­duk­cja seria­lo­we­go pre­qu­ela Wład­cy pier­ście­ni wstrzy­ma­na zosta­ła na kil­ka mie­się­cy przez wzgląd na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa. Pra­ce na pla­nie w Nowej Zelan­dii zosta­ły już jed­nak wzno­wio­ne. J.A. Bay­ona reży­se­ru­je pierw­sze dwa odcin­ki seria­lu, uzna­wa­ne­go powszech­nie za naj­więk­szy pro­jekt Ama­zon Stu­dios. Twór­cy ujaw­ni­li wła­śnie kolej­nych akto­rów, któ­rzy dołą­czy­li do obsady.

Ama­zon Stu­dios bar­dzo oszczęd­nie dzie­li się infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi osa­dzo­nej w świe­cie J.R.R. Tol­kie­na pro­duk­cji. Wła­ści­wie poza tym, że akcja seria­lu roz­gry­wać się będzie w cza­sach dru­giej ery, po dziś dzień nie­wie­le wia­do­mo o fabu­lar­nych zało­że­niach pro­jek­tu. Nadal na ten temat może­my snuć jedy­nie przypuszczenia.

Obsa­da rów­nież dotych­czas utrzy­my­wa­na była w tajem­ni­cy. Na prze­strze­ni mie­się­cy potwier­dzo­no udział w seria­lu jedy­nie kil­ku akto­rów. Według wcze­śniej­szych zdaw­ko­wych infor­ma­cji na ekra­nach zoba­czy­my mię­dzy inny­mi: Jose­pha Mawle’a, Wil­la Poul­te­ra, Mar­kel­lę Kave­nagh, Rober­ta Ara­mayo, Owa­ina Arthu­ra, Naza­nin Bonia­di, Toma Bud­ge­’a i Mor­fydd Clark.

Teraz Ama­zon posta­no­wił udo­stęp­nić listę kolej­nych dwu­dzie­stu akto­rów zapro­szo­nych na nowo­ze­landz­ki plan zdję­cio­wy. Wśród nich naj­bar­dziej zna­ny­mi są Cyn­thia Addai-Robin­son (Księ­go­wy, Spar­ta­cus, Colom­bia­na), Ben­ja­min Wal­ker (W samym ser­cu morza, Abra­ham Lin­coln: Łow­ca wam­pi­rów, Wybór) i Peter Mul­lan (Czas woj­ny, Bez śla­du, Prze­klę­ta). Poza nimi do obsa­dy pre­qu­ela Wład­cy pier­ście­ni dołą­czy­li: Maxim Bal­dry, Ian Black­burn, Kip Chap­man, Antho­ny Crum, Maxi­ne Cun­lif­fe, Try­stan Gra­vel­le, Sir Len­ny Hen­ry, Thu­si­tha Jay­asun­de­ra, Fabian McCal­lum, Simon Mer­rells, Geoff Mor­rell, Lloyd Owen, Augu­stus Prew, Peter Tait, Alex Tar­rant, Leon Wadham i Sara Zwangobani.

Pierw­szy sezon mie­li­śmy oglą­dać już w 2021. Może się jed­nak oka­zać, że pre­mie­ra zosta­nie odło­żo­na w cza­sie. Póki co Ama­zon Stu­dios nie poda­wa­ło ofi­cjal­nie żad­nych wią­żą­cych dat. Rów­no­le­gle z pra­ca­mi nad pierw­szym sezo­nem, powsta­je od razu dru­gi. Pro­du­cen­ta­mi wido­wi­ska są J.D. Pay­ne i Patrick McKay, twór­cy seria­lo­wej Gry o tron.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy