Zapowiedzi

Katarzyna Bonda wraca do serii z Hubertem Meyerem w roli głównej

Kata­rzy­na Bon­da zade­biu­to­wa­ła w 2007 powie­ścią kry­mi­nal­ną, zaty­tu­ło­wa­ną Spra­wa Niny Frank. To wła­śnie w niej wpro­wa­dzi­ła postać psy­cho­lo­ga poli­cyj­ne­go Huber­ta Mey­era. Książ­ka oka­za­ła się być dużym suk­ce­sem i otwo­rzy­ła autor­ce dro­gę do pisar­skiej karie­ry – dziś Kata­rzy­na Bon­da czę­sto okre­śla­na jest pol­ską kró­lo­wą kry­mi­na­łu. Hubert Mey­er stał się w cią­gu kil­ku kolej­nych lat boha­te­rem jesz­cze dwóch powie­ści. W maju cykl roz­ro­śnie się do czte­rech tomów.

O zbli­ża­ją­cej się pre­mie­rze poin­for­mo­wa­ła Kata­rzy­na Bon­da na swo­im pro­fi­lu na Facebooku:

Wró­cił! I choć miał odpo­czy­wać został wrzu­co­ny w naj­cięż­sze moral­nie zada­nie swo­je­go życia. Wró­ci­li też boha­te­ro­wie, któ­rych może pamię­ta­cie… Oprócz tego seryj­ny spraw­ca, pościg, Zamek w Mosz­nej, Śląsk i węże.

Wró­cił!
I choć miał odpo­czy­wać został wrzu­co­ny w naj­cięż­sze moral­nie zada­nie swo­je­go życia:) Wró­ci­li też bohaterowie,…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Kata­rzy­nę Bon­dą Śro­da, 14 kwiet­nia 2021

Flo­ryst­ka, ostat­nia dotych­czas powieść z Huber­tem Mey­erem, uka­za­ła się w 2012. Kata­rzy­na Bon­da powra­ca teraz do posta­ci psy­cho­lo­ga poli­cyj­ne­go po nie­mal dzie­się­ciu latach. Nowy kry­mi­nał nosi tytuł Nikt nie musi wie­dzieć. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 5 maja.

W nowej powie­ści Hubert Mey­er ma zmie­rzyć się z naj­trud­niej­szym i naj­bar­dziej ryzy­kow­nym śledz­twem w całej swo­jej karie­rze. Nie dość, że ma pomóc w uję­ciu wybit­nie śli­skie­go mor­der­cy, to jesz­cze jest pro­szo­ny o odwró­ce­nie uwa­gi od zbrod­ni popeł­nio­nej przez inne­go poli­cjan­ta. Czy Mey­er zdo­bę­dzie się na to, żeby zła­mać pra­wo w obro­nie przy­ja­cie­la? To dyle­mat, któ­ry może go kosz­to­wać coś wię­cej niż karierę.

http://katarzynabonda.pl/cykl-z-hubertem-meyerem.html

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy