Aktualności Zapowiedzi

W przyszłym miesiącu odbędzie się jesienna edycja Wirtualnych Targów Książki

Orga­ni­za­to­rzy wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w dobie pan­de­mii zmu­sze­ni byli szu­kać alter­na­tyw­nych roz­wią­zań. Na szczę­ście Inter­net, zwłasz­cza media spo­łecz­no­ścio­we i róż­ne­go rodza­ju komu­ni­ka­to­ry wideo, pozwo­li­ły prze­nieść część imprez do sie­ci. W maju odby­ła się pierw­sza edy­cja Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki, któ­ra oka­za­ła się być ogrom­nym suk­ce­sem. Orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li pójść za cio­sem i od razu prze­szli do pla­no­wa­nia kolej­nej odsło­ny wyda­rze­nia. Dru­gą edy­cję będzie­my mogli odwie­dzić wir­tu­al­nie już w październiku.

Za Wir­tu­al­ny­mi Tar­ga­mi Książ­ki stoi Empik. Spół­ka obie­cu­je, że jesien­na edy­cja impre­zy będzie jesz­cze więk­sza niż majo­wa. Wte­dy odby­ły się 33 spo­tka­nia onli­ne z auto­ra­mi, w stre­amo­wa­nych w sie­ci wyda­rze­niach wzię­ło udział 640 tysię­cy widzów, zosta­ło sprze­da­nych 120 tysię­cy książek.

Jesien­na odsło­na WTK roz­pocz­nie się 14 paź­dzier­ni­ka i potrwa aż 12 dni. Tym razem wir­tu­al­na prze­strzeń zosta­nie podzie­lo­na na trzy stre­fy tar­go­we pod zna­ny­mi i lubia­ny­mi bran­da­mi Empi­ku: dzie­cię­cy Prze­ci­nek i Krop­ka, poświę­co­ny lite­ra­tu­rze pięk­nej Apo­strof i mło­dzie­żo­we #sie­czy­ta. W ramach tych stref odbę­dzie się ponad 50 wyda­rzeń onli­ne. Empik za cel obrał sobie przy­cią­gnię­cie przed ekra­ny kom­pu­te­rów i urzą­dzeń mobil­nych przy­naj­mniej milion uni­kal­nych użytkowników.

Czy­tel­ni­cy będą mogli wziąć udział w pre­mie­rach onli­ne. Tu świę­to­wać będzie moż­na wyda­nie nowych ksią­żek mię­dzy inny­mi Woj­cie­cha Chmie­la­rza, Jaku­ba Sza­mał­ka czy Elż­bie­ty Che­re­ziń­skiej. Zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ną oczy­wi­ście rów­nież spo­tka­nia z samy­mi auto­ra­mi. Zapro­sze­ni zosta­li nie tyl­ko pol­scy twór­cy, ale rów­nież zagra­nicz­ni. Nie­ma­łą grat­ką będzie dla fanów powie­ści detek­ty­wi­stycz­nej spo­tka­nie z Jef­frey­em Arche­rem. Rów­nie dużym nazwi­skiem poja­wia­ją­cym się wśród zapro­szo­nych gości jest Regi­na Brett. Będzie tak­że moż­li­wość naby­cia ksią­żek z autografami.

Empik kusi do wzię­cia udzia­łu w Wir­tu­al­nych Tar­gach Książ­ki licz­ny­mi pro­mo­cja­mi. Przy­kła­do­wo wszy­scy klien­ci jesien­nej edy­cji WTK mają otrzy­mać dostęp do apli­ka­cji Empik Go za dar­mo. Nie spre­cy­zo­wa­no jed­nak, czy ten dostęp będzie zapew­nio­ny tyl­ko na czas impre­zy, czy może będzie się moż­na cie­szyć boga­tą ofer­tą plat­for­my nie­co dłużej.

Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki star­tu­ją 14 paź­dzier­ni­ka, koń­czą się 25-ego. Udział jest dar­mo­wy, na poszcze­gól­ne wyda­rze­nia nie trze­ba się zapi­sy­wać. Te zaś będą odby­wać się na pro­fi­lach Empi­ku na Face­bo­oku i Insta­gra­mie. Wię­cej szcze­gó­łów odno­śnie do pro­gra­mu poja­wi się wkrót­ce na stronie:
https://www.empik.com/wirtualne-targi-ksiazki.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy