Ekranizacje Zapowiedzi

Adaptacja Koła czasu na pierwszych oficjalnych zdjęciach

Powsta­ją­ca od 2018 seria­lo­wa adap­ta­cja pierw­sze­go tomu best­sel­le­ro­wej serii powie­ścio­wej Rober­ta Jor­da­na, zaty­tu­ło­wa­nej Koło cza­su zade­biu­tu­je na plat­for­mie Pri­me Video jesz­cze w tym roku. Wciąż cze­ka­my na ofi­cjal­ny zwia­stun, ale już teraz moż­na zaostrzyć sobie ape­tyt kil­ko­ma uję­cia­mi z pro­duk­cji. Foto­sy zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne przed kil­ko­ma dnia­mi za spra­wą „Enter­ta­in­ment Weekly”.

Pierw­szy sezon seria­lu pre­mie­rę będzie miał w listo­pa­dzie. W sze­ściu odcin­kach opo­wie­dzia­ny zosta­nie począ­tek epic­kiej podró­ży nale­żą­cej do wpły­wo­wej orga­ni­za­cji straż­ni­czek magii Mora­ine i gru­py ucie­ki­nie­rów ze spu­sto­szo­nej wio­ski, wśród któ­rych praw­do­po­dob­nie ukry­wa się prze­po­wia­da­ny w pro­roc­twach Smok Odro­dzo­ny – wybra­niec, któ­re­go prze­zna­cze­niem jest zade­cy­do­wać o losach świata.

Enter­ta­in­ment Weekly” przy oka­zji publi­ka­cji arty­ku­łu o seria­lu udo­stęp­ni­ło czy­tel­ni­kom czte­ry zdję­cia z pla­nu. Moż­na się spo­dzie­wać, że w naj­bliż­szym cza­sie Ama­zon będzie poka­zy­wał fanom twór­czo­ści Rober­ta Jor­da­na czy w ogó­le entu­zja­stom pro­duk­cji fan­ta­sy kolej­ne mate­ria­ły. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na zwiastun.

Show­run­ne­rem Koła cza­su jest twór­ca Agen­tów T.A.R.C.Z.Y czy Hem­lock Gro­ve Rafe Jud­kins. Dwa pierw­sze odcin­ki wyre­ży­se­ro­wa­ła Uta Brie­se­witz (Westworld, Stran­ger Things). W seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Rosa­mund Pike, Josha Stra­dow­ski, Mar­cus Ruther­ford, Zoe Robins, Bar­ney Har­ris, Made­le­ine Mad­den, Daniel Hen­ney i Micha­el McElhatton.

źró­dło ew

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy