Aktualności

20 maja ruszają Wirtualne Targi Książki Empiku

Książ­ki z auto­gra­fa­mi, pre­mie­ry od bli­sko 40 wydaw­nictw, wir­tu­al­ne spo­tka­nia z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi auto­ra­mi na żywo oraz raba­ty ceno­we nawet do 65% – to wszyst­ko cze­ka na fanów ksią­żek w dniach 20–26 maja w ramach pierw­szych Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki orga­ni­zo­wa­nych przez Empik. Tyl­ko tutaj swo­ją pre­mie­rę będzie mia­ła nowa „Jadło­no­mia po pol­sku” Mar­ty Dymek. Sama autor­ka, jak i ponad 30 innych pisa­rzy, weź­mie udział w spo­tka­niach na żywo z czytelnikami.

Mar­ta Dymek, Adam Waj­rak, Beata Paw­li­kow­ska, Kata­rzy­na Bon­da, Janusz L. Wiśniew­ski, Alek Rogo­ziń­ski, Pau­li­na Mły­nar­ska, Manu­ela Gret­kow­ska, Jani­na Bąk, Mag­da­le­na Wit­kie­wicz, Marek Kra­jew­ski, Nela Mała Repor­ter­ka, Andrew Sean Gre­er, Bran­don Mull, Dmi­try Glu­kho­vsky, Andre Aci­man czy Regi­na Brett – tych i wie­lu innych twór­ców będzie moż­na spo­tkać pod­czas Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki orga­ni­zo­wa­nych przez Empik. To wyda­rze­nie sku­pia­ją­ce wszyst­kie naj­waż­niej­sze pre­mie­ry książ­ko­we tej wio­sny. Przez cały tydzień mię­dzy 20 a 26 maja czy­tel­ni­cy będą mogli w bez­piecz­nej prze­strze­ni zaci­sza domo­we­go spo­tkać się z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi auto­ra­mi, zaku­pić wycze­ki­wa­ne tytu­ły w wer­sji papie­ro­wej lub cyfro­wej, a nawet zdo­być auto­gra­fy. Przy wir­tu­al­nych sto­iskach wydaw­ców dostęp­ne będą spe­cjal­ne oka­zje ceno­we i raba­ty się­ga­ją­ce nawet do 65%. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram będzie dostęp­ny w przy­szłym tygo­dniu na stro­nie: empik.com/wirtualne-targi-ksiazki.

– Książ­ka wciąż rośnie w siłę, co bar­dzo nas cie­szy. W cią­gu minio­nych 12 mie­się­cy klien­ci księ­gar­ni Empik, Livro, Mole Mole oraz sie­ci skle­pów Papier­nik by Empik kupi­li aż 23,8 mln egzem­pla­rzy ksią­żek! Pod­czas kwa­ran­tan­ny zano­to­wa­li­śmy też dzie­się­cio­krot­ny wzrost zain­te­re­so­wa­nia e‑bookami i pię­cio­krot­ny audio­bo­oka­mi. Widzi­my więc, że czy­tel­ni­cy coraz chęt­niej się­ga­ją rów­nież po tę for­mę kon­sump­cji lite­ra­tu­ry – mówi Michał Toma­niak, dyrek­tor dzia­łu Książ­ka w Empi­ku. – Ten rok jest szcze­gól­nie wyma­ga­ją­cy dla ryn­ku wydaw­ni­cze­go, ponie­waż z uwa­gi na zagro­że­nie epi­de­micz­ne odwo­ła­ne zosta­ły naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia książ­ko­we, w tym tar­gi. Maj od lat jest mie­sią­cem pre­mier, dla­te­go jako naj­więk­szy sprze­daw­ca ksią­żek onli­ne w Pol­sce posta­no­wi­li­śmy sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści, jakie daje nam inter­net, aby w bez­piecz­nej for­mu­le zapew­nić tysiąc­om czy­tel­ni­ków kon­takt z ich ulu­bio­ny­mi auto­ra­mi. Sta­ra­li­śmy się, by jak naj­le­piej zaadap­to­wać tra­dy­cyj­ne tar­gi książ­ki do wir­tu­al­nej for­mu­ły, nie rezy­gnu­jąc z żad­nej z wła­ści­wych dla nich atrak­cji – nawet moż­li­wo­ści zdo­by­cia ksią­żek z autografem.

Wycze­ki­wa­ne premiery

Pre­mie­ry zapo­wia­da­ne w ramach WTK spo­tka­ją się z zain­te­re­so­wa­niem fanów wszel­kich gatun­ków książ­ki. Ama­to­rzy kuch­ni doce­nią „Jadło­no­mię po pol­sku” (Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy) – wycze­ki­wa­ną nowość od naj­słyn­niej­szej blo­ger­ki wegań­skiej w Pol­sce, Mar­ty Dymek, dostęp­ną wyłącz­nie tutaj. Czy­tel­ni­cy kry­mi­na­łów będą mogli się­gnąć po „Lot 202” Remi­giu­sza Mro­za (Wydaw­nic­two Filia) lub „Teścio­we muszą znik­nąć” Alka Rogo­ziń­skie­go (Wydaw­nic­two W.A.B.). Oso­by poszu­ku­ją­ce lite­ra­tu­ry fak­tu doce­nią nową książ­kę podróż­ni­czą Beaty Paw­li­kow­skiej „Blon­dyn­ka na Hawa­jach” (Wydaw­nic­two Edi­pres­se) czy „Motyw ukry­ty” – zbiór naj­cie­kaw­szych spraw z archi­wum poli­cyj­ne­go psy­cho­lo­ga śled­cze­go, zebra­nych przez Kata­rzy­nę Bon­dę i Bog­da­na Lacha (Wydaw­nic­two Muza).

Wszyst­kie zamó­wio­ne pod­czas Tar­gów egzem­pla­rze ksią­żek będą dostar­cza­ne uczest­ni­kom w bez­piecz­ny spo­sób, z zacho­wa­niem wymo­gów sani­tar­nych. Do każ­de­go zamó­wie­nia powy­żej 69 zł, za 1 zł zosta­nie dołą­czo­na książ­ka „Żyj z pasją” przed­sta­wia­ją­ca praw­dzi­we histo­rie zwy­kłych ludzi o nie­zwy­kłych pasjach. Użyt­kow­ni­cy Empik Pre­mium mogą sko­rzy­stać z dar­mo­wej dosta­wy. Do tego gro­na wciąż moż­na dołą­czyć bez­płat­nie na 60 dni w ramach trwa­ją­cej aż do odwo­ła­nia pro­mo­cji. Ponad­to przy zaku­pie książ­ki za min. 30 zł, każ­dy klient otrzy­ma kod na 30-dnio­wy dar­mo­wy dostęp do abo­na­men­tu na audio­bo­oki w Empik Go.

Spo­tka­nia autor­skie online

Pod­czas tar­gów zapla­no­wa­no ponad 30 roz­mów z auto­ra­mi. Wśród gości moż­na wymie­nić m.in. Mar­tę Dymek, Andre Aci­ma­na, Regi­nę Brett, Pio­tra Szmid­ta (Tego Typa Mesa), Manu­elę Gret­kow­ską, Jani­nę Bąk, Ada­ma Waj­ra­ka, Pau­li­nę Mły­nar­ską, Gra­ha­ma Master­to­na, Alka Rogo­ziń­skie­go, Mar­ka Kra­jew­skie­go, Nelę Małą Repor­ter­kę, Janu­sza Leona Wiśniew­skie­go, Bran­do­na Mul­la czy nagro­dzo­ne­go Pulit­ze­rem Andrew Seana Gre­era. W trak­cie wyda­rzeń będzie moż­na komen­to­wać i zada­wać pyta­nia, a przy wybra­nych – zdo­być książ­ki z auto­gra­fem autorów.
Roz­mo­wy z pisa­rza­mi przyj­mą dwie for­my. Pierw­szą będzie stu­dio festi­wa­lo­we pro­wa­dzo­ne na pro­fi­lu Empik.com na Face­bo­oku, w któ­rym pro­wa­dzą­cy spo­tka­ją się z wydaw­ca­mi i auto­ra­mi. To for­mu­ła zna­na z cyklu e‑spotkań autor­skich #pre­mie­ra­on­li­ne, któ­re do tej pory przy­cią­gnę­ły już ponad milion widzów. Dru­gą „sce­ną” tar­gów będzie Insta­gram – trans­mi­sje na żywo, w ramach któ­rych dzien­ni­ka­rze lite­rac­cy przez kon­to Empi­ku na Insta­gra­mie będą łączyć się z popu­lar­ny­mi auto­ra­mi, w tym z twór­ca­mi tytu­łów przed­pre­mie­ro­wych, któ­re będą w tej for­mu­le zapo­wia­da­ne po raz pierwszy.

W ramach e‑targów ogło­szo­ny zosta­nie tak­że spe­cjal­ny pro­jekt anga­żu­ją­cy naj­więk­sze gwiaz­dy pol­skiej sce­ny lite­rac­kiej. Empik zapo­wia­da go jako dużą nie­spo­dzian­kę dla czytelników.

Tar­gi dostęp­ne dla wszystkich

Wszyst­kie wyda­rze­nia w ramach Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki są ogól­no­do­stęp­ne, bez­płat­ne i nie wyma­ga­ją wcze­śniej­szych zapi­sów. By uła­twić udział w spo­tka­niach oso­bom nie­do­sły­szą­cym, pod­czas roz­mów w ramach stu­dia festi­wa­lo­we­go zapew­nio­ne zosta­nie tłu­ma­cze­nie na język migo­wy. Dokład­ny har­mo­no­gram spo­tkań i akcji towa­rzy­szą­cych będzie dostęp­ny na stro­nie: empik.com/wirtualne-targi-ksiazki.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy