Aktualności Ekranizacje

Polski Ogrodzieniec na kilka dni zamienił się w plan zdjęciowy Wiedźmina

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że docze­ka­my się w Wiedź­mi­nie od Net­flik­sa pol­skie­go akcen­tu. Zdję­cia krę­co­ne były na począt­ku na Węgrzech, w ostat­nim cza­sie eki­pa spę­dzi­ła mie­siąc na Wyspach Kana­ryj­skich, teraz zaś zosta­ła zauwa­żo­na w Pol­sce. W pierw­szym odru­chu moż­na by pomy­śleć, że to tyl­ko plot­ka, poja­wił się jed­nak mate­riał fil­mo­wy, na któ­rym widać seria­lo­wych akto­rów odgry­wa­ją­cych sce­nę pośród ruin jed­ne­go z pol­skich zamków.

Zaczę­ło się od donie­sień jako­by w Kra­ko­wie poja­wi­ła się eki­pa Net­flik­sa. Póź­niej zauwa­żo­no, że ruiny zam­ku Ogro­dzie­niec leżą­ce na Jurze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej zosta­ły na kil­ka dni zamknię­te dla zwie­dza­ją­cych. Jako powód poda­wa­no pra­ce remon­to­we. Zawie­dze­ni tury­ści, któ­rzy odbi­li się od bram opo­wia­da­li jed­nak o tabu­nach ochro­nia­rzy patro­lu­ją­cych teren dooko­ła zam­ku, na par­kin­gach zaś stać mia­ły wyna­ję­te vany na kra­kow­skich rejestracjach.

Stu­pro­cen­to­wy dowód na to, że Ogro­dzie­niec zamie­nił się w plan seria­lo­we­go Wiedź­mi­na dostar­czył użyt­kow­nik red­di­ta Eryk0201. Kil­ka­na­ście godzin temu zamie­ścił w ser­wi­sie nagra­nie wideo, na któ­rym widać Annę Shaf­fer i MyAn­nę Buring gra­ją­ce role odpo­wied­nio Triss Meri­gold i Tis­sai de Vries.

Anna Shaf­fer as Triss spot­ted in Ogro­dzie­niec castle – more foota­ge soon from r/netflixwitcher

Fani uni­wer­sum wska­zu­ją, że być może Ogro­dzie­niec sta­nie się seria­lo­wym Kaer Mor­hen. Jest to jed­nak raczej wąt­pli­we. Gdy­by tak było, na pla­nie roiło­by się od wiedź­mi­nów, a tak póki co przy­ła­pa­no zale­d­wie parę czarodziejek.

Jaka by nie była praw­da, mamy nadzie­ję, że etap zdjęć będzie już się powo­li chy­lił ku koń­co­wi. Nadal nie potwier­dzo­no daty pre­mie­ry seria­lu, ale wciąż liczy­my, że jesień 2019 roku upły­nie nam pod zna­kiem Bia­łe­go Wilka.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy