Aktualności

Robert Makłowicz jako Bartolini Bartłomiej! Przygody Baltazara Gąbki jako słuchowisko

Kar­ram­ba! „Przy­go­dy Bal­ta­za­ra Gąb­ki” powra­ca­ją w gwiaz­dor­skiej obsa­dzie! Wik­tor Zbo­row­ski, Artur Bar­ciś i Robert Makło­wicz wcie­li­li się w boha­te­rów kul­to­wej opo­wie­ści szpiegowsko-podróżniczej.

Gdy Sta­ni­sław Paga­czew­ski wydał w 1965 roku powieść „Porwa­nie Bal­ta­za­ra Gąb­ki”, chy­ba nikt nie spo­dzie­wał się, że oka­że się ponad­cza­so­wa i wycho­wa kil­ka poko­leń Polek i Pola­ków. Bez wąt­pie­nia jed­nak powieść oka­za­ła się hitem, a w latach 1969–1970 docze­ka­ła się adap­ta­cji w posta­ci trzy­na­sto­od­cin­ko­we­go seria­lu ani­mo­wa­ne­go pod tym samym tytu­łem. Każ­dy odci­nek trwał oko­ło 6 minut, a wśród boha­te­rów zna­leź­li się m.in. Smok Wawel­ski, Bar­to­li­ni Bar­tło­miej her­bu Zie­lo­na Pie­trusz­ka czy Tajem­ni­czy Don Pedro, szpieg z Kra­iny Deszczowców.

Z cza­sem Sta­ni­sław Paga­czew­ski opu­bli­ko­wał kolej­ne tomy cyklu: „Misja pro­fe­so­ra Gąb­ki. Opo­wieść o nowej wypra­wie” (1975), „Gąb­ka i lata­ją­ce tale­rze” (1979) oraz „Przy­go­da na Rodos” (1982). W latach 1978–1980 powstał kolej­ny serial ani­mo­wa­ny zaty­tu­ło­wa­ny „Wypra­wa pro­fe­so­ra Gąb­ki”. „Porwa­nie Bal­ta­za­ra Gąb­ki”, „Misja pro­fe­so­ra Gąb­ki” oraz „Gąb­ka i lata­ją­ce tale­rze” docze­ka­ły się też wspól­ne­go wyda­nia jako „Przy­go­dy Bal­ta­za­ra Gąb­ki. Try­lo­gia” (2011). W cza­sach PRL‑u seria wyróż­nia­ła się ory­gi­nal­no­ścią, poczu­ciem humo­ru oraz umie­jęt­nym żon­glo­wa­niem tra­dy­cyj­ny­mi moty­wa­mi taki­mi jak obec­ność księ­cia Kra­ka czy Smo­ka Wawelskiego.

Sta­ni­sław Paga­czew­ski został za swo­je osią­gnię­cia odzna­czo­ny m.in. Orde­rem Uśmie­chu, Krzy­żem Kawa­ler­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, Odzna­ką „Za Zasłu­gi dla Zie­mi Kra­kow­skiej” , Odzna­ką „Zasłu­żo­ny Dzia­łacz Kul­tu­ry” czy Nagro­dą Pre­ze­sa Rady Mini­strów za cało­kształt twór­czo­ści dla dzie­ci i młodzieży.

Jeśli „Porwa­nie Bal­ta­za­ra Gąb­ki” przy­po­mi­na komuś cza­sy dzie­ciń­stwa i chciał­by jesz­cze raz zanu­rzyć się w tę opo­wieść, to dzię­ki współ­pra­cy Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go z Empik Go ma miał taką moż­li­wość. „Przy­go­dy Bal­ta­za­ra Gąb­ki” powra­ca­ją jako trwa­ją­ce 17 godzin słu­cho­wi­sko. W rolach głów­nych wystę­pu­ją Robert Makło­wicz, Kuba Woje­wódz­ki, Artur Bar­ciś, Wik­tor Zbo­row­ski, Ralph Kamin­ski, Krzysz­tof Cze­czot oraz San­dra Drzy­mal­ska. Nar­ra­to­rem pro­wa­dzą­cym słu­chacz­ki i słu­cha­czy przez dzi­kie kra­iny Sło­ne­cji, Kra­inę Hipo­po­ta­ma i Las Chu­dziel­ców słu­cha­czy został Janusz Zadura.

Jestem jed­ną z wio­dą­cych posta­ci pięk­nej przy­go­dy moje­go dzie­ciń­stwa, „Przy­gód Bal­ta­za­ra Gąb­ki”. W słu­cho­wi­sku wcie­lam się w postać Kra­ka, wład­cy – komen­tu­je Kuba Woje­wódz­ki. – Moja postać jest mi jakoś bli­ska i gra­jąc ją tro­chę speł­niam swo­je marze­nie. My ludzie z War­sza­wy, zawsze chcie­li­śmy rzą­dzić Kra­ko­wem. A ja dodat­ko­wo, zarzą­dzam ludź­mi z Gro­du Kra­ka, mam tubal­ny głos, przy­jaź­nię się ze smo­kiem, trosz­czę się o przy­ja­ciół. Cze­go chcieć więcej?

Lubię takie baj­ki, któ­re są baj­ka­mi i zara­zem nimi nie są. Aku­rat Paga­czew­ski coś takie­go napi­sał – cie­szy się Robert Makło­wicz, podróż­nik i sma­kosz, któ­ry wcie­lił się w rolę Bar­to­li­nie­go Bar­tło­mie­ja her­bu Zie­lo­na Pietruszka. 

 
Słu­cho­wi­sko „Przy­go­dy Bal­ta­za­ra Gąb­ki” jest już dostęp­ne w apli­ka­cji Empik Go

 
Obsa­da:
Robert Makło­wicz – Bar­to­li­ni Bar­tło­miej her­bu Zie­lo­na Pie­trusz­ka
Wik­tor Zbo­row­ski – Smok Wawel­ski
Kuba Woje­wódz­ki – Ksią­żę Krak
Ralph Kamiń­ski – Mżaw­ka
San­dra Drzy­mal­ska – szpieg Don Pedro de Pom­mi­do­re
Artur Bar­ciś – Pro­fe­sor Bal­ta­zar Gąb­ka
Krzysz­tof Cze­czot – Naj­więk­szy Desz­czo­wiec
Maciej Więc­kow­ski – Dok­tor Tade­usz Koyot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Tess Gołębiowska
 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy