Ekranizacje

Yennefer na Wyspach Kanaryjskich. Nieoficjalne nagrania z planu Wiedźmina.

Net­flix Wiedź­mi­na ma krę­cić głów­nie w Euro­pie, według ofi­cjal­nych infor­ma­cji za plan zdję­cio­wy ma robić przede wszyst­kim węgier­ski Buda­peszt i oko­li­ce. Oczy­wi­ste jed­nak było, że część scen będzie musia­ła być rów­nież robio­na w innych zakąt­kach kon­ty­nen­tu czy nawet świa­ta. Dla przy­kła­du w ostat­nim cza­sie eki­pa Wiedź­mi­na widzia­na była na Gran Cana­rii, nie­opo­dal szczy­tu Roque Nublo. To wła­śnie tam użyt­kow­nik red­di­ta sfil­mo­wał pró­by przed wła­ści­wy­mi nagraniami.

Na red­di­cie kil­ka dni temu wylą­do­wa­ły dwa ama­tor­skie fil­mi­ki. Ich auto­rem jest użyt­kow­nik pod­pi­su­ją­cy się nic­kiem henc­kens, któ­ry na Wyspach Kana­ryj­skich spę­dzał krót­ki urlop. Z całą pew­no­ścią miłą nie­spo­dzian­ką było dla nie­go natknię­cie się na plan zdję­cio­wy Wiedź­mi­na od Net­flik­sa.

Fil­my przed­sta­wia­ją przy­go­to­wa­nia do pró­by i samą pró­bę zdję­cio­wą. W sce­nie bio­rą udział dwie kobie­ty – jed­ną z nich z całą pew­no­ścią jest gra­na przez Anyę Cha­lo­trę Yen­ne­fer – i jesz­cze jed­na nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­na zakap­tu­rzo­na postać. Na nagra­niu widać, że kobie­ta trzy­ma na rękach dziec­ko. Obie w pew­nym momen­cie pada­ją na kolana.

Get­ting ready for reha­er­sal at Roque Nublo from r/netflixwitcher

First second of a rehe­ar­sal at Roque Nublo. Cut after 1 second to pre­vent spo­ilers 🙂 from r/netflixwitcher

W komen­ta­rzach pod fil­ma­mi roz­go­rza­ła dys­ku­sja na temat zna­cze­nia sce­ny. Przede wszyst­kim komen­tu­ją­cy zauwa­ży­li, że w książ­ko­wej sadze nie ma odpo­wia­da­ją­cej nagra­niom sekwen­cji, więc jest to zapew­ne mate­riał wła­sny sce­na­rzy­stów seria­lu. Wszy­scy się zga­dza­ją co do tego, że sce­na ma jakiś zwią­zek z magią, co jest wła­ści­wie oczy­wi­ste, bio­rąc pod uwa­gę, że poja­wia się tam Yen­ne­fer. Część komen­tu­ją­cych widzi w tej sce­nie echa bitwy o Wzgó­rze Sod­den. Tyl­ko co wte­dy robi­ło­by tam niemowlę.

Inni suge­ru­ją, że obie boha­ter­ki pada­ją na kola­na przez zawro­ty gło­wy wywo­ła­ne nagłą tele­por­ta­cją. Jesz­cze inni zauwa­ża­ją, że może to być efekt magicz­ne­go ata­ku, za któ­rym sta­ła­by zakap­tu­rzo­na postać.

Z samych fil­mi­ków nic wię­cej nie da się wyczy­tać. Użyt­kow­nik henc­kens wyłą­czył kame­rę, żeby nie spo­ile­ro­wać zbyt wie­le. Prze­ka­zał jed­nak w komen­ta­rzach uwa­gi reży­se­ra. Ten ponoć mówił, że Yen­ne­fer wła­śnie wyszła z jakie­goś błoc­ka. Eki­pa musia­ła rów­nież spry­skać jej wło­sy i twarz wodą, bo były za mało wilgotne.

A wy jak myśli­cie? Cóż tam się mogło dziać?

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy