Ekranizacje Zapowiedzi

HBO wyznaczyło scenarzystę potencjalnego serialu osadzonego w Westeros

W przy­szłym roku uka­zać się ma dłu­go wycze­ki­wa­ny serial Dom Smo­ka, któ­ry opo­wie o począt­ku koń­ca rodu Tar­ga­ry­enów. Nie od dziś wia­do­mo, że nie jest to jedy­na pro­duk­cja, szy­ko­wa­na przez HBO, któ­ra ma roz­bu­do­wać stwo­rzo­ny przez Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na świat. Jed­nym z tych pro­jek­tów jest seria­lo­wa adap­ta­cja Ryce­rza Sied­miu Kró­lestw. Ser­wis Varie­ty dotarł do infor­ma­cji, że HBO wyzna­czy­ło sce­na­rzy­stę widowiska.

Rycerz Sied­miu Kró­lestw to zbiór trzech mini­po­wie­ści, zaty­tu­ło­wa­nych Błęd­ny rycerz, Zaprzy­się­żo­ny miecz i Tajem­ni­czy rycerz, któ­rych boha­te­ra­mi są mło­dy i hono­ro­wy Dunk oraz jego gier­mek Jajo, póź­niej­szy król Weste­ros, Aegon V Tar­ga­ry­en. Akcja utwo­rów roz­gry­wa się oko­ło dzie­więć­dzie­się­ciu lat przed fabu­łą Pie­śni lodu i ognia.

Według ser­wi­su Varie­ty sce­na­rzy­stą pozo­sta­ją­ce­go we wcze­snej fazie pro­duk­cji pro­jek­tu miał­by zostać Ste­ve Con­rad. Pisał on licz­ne odcin­ki takich seria­li jak Patrio­ta, Per­pe­tu­al Gra­ce, LTD czy Ultra City Smi­ths oraz sce­na­riu­sze fil­mów: Cudow­ny chło­pak, Sekret­ne życie Wal­te­ra Mit­ty, Pro­gno­za na życie.

Infor­ma­cji o anga­żu Ste­ve­’a Con­ra­da nie potwier­dzi­li póki co ani jego agent, ani HBO.

Na zle­ce­nie sta­cji reali­zo­wa­ne są jesz­cze inne pro­jek­ty zwią­za­ne z Pie­śnią lodu i ognia, np. opo­wia­da­ją­cy histo­rię sta­ro­żyt­nej księż­nicz­ki Nyme­rii 1000 Ships, serial doku­men­tu­ją­cy Rebe­lię Rober­ta czy film ani­mo­wa­ny o trzy­ma­nej wciąż w sekre­cie fabule.

źró­dło variety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy