Aktualności Zapowiedzi

Cykl przygodowych powieści o Tomku Wilmowskim doczeka się jednak dziesiątego tomu

Zapew­ne więk­szość z nas w mło­do­ści zaczy­ty­wa­ła się z wypie­ka­mi na twa­rzy w nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach Tom­ka Wil­mow­skie­go, nasto­let­nie­go podróż­ni­ka i łow­cy dzi­kich zwie­rząt, któ­ry prze­mie­rzył nie­mal cały świat. Alfred Szklar­ski zdą­żył napi­sać przed śmier­cią osiem powie­ści, dzie­wią­ta zosta­ła ukoń­czo­na na pod­sta­wie jego nota­tek przez Ada­ma Zelgę. Według zamy­słu auto­ra cykl miał liczyć dzie­sięć tomów. Rodzi­na pisa­rza nie zga­dza­ła się dotych­czas, aby kto­kol­wiek serię mógł dokoń­czyć. Coś się jed­nak w tym tema­cie musia­ło zmienić.

Ser­wis Rynek Książ­ki dotarł do wie­ści, że dzie­sią­ty tom cyklu uka­że się nakła­dem Wydaw­nic­twa Muza już w maju. Dopeł­nie­nie przy­gód Tom­ka Wil­mow­skie­go za zgo­dą rodzi­ny Alfre­da Szklar­skie­go spi­sał Maciej J. Dudziak, antro­po­log kul­tu­ry, etno­log i kul­tu­ro­znaw­ca, pra­cow­nik nauko­wy Aka­de­mii im. Jaku­ba z Para­dy­ża. W pra­cy nad dzie­sią­tym tomem cyklu posił­ko­wał się notat­ka­mi pozo­sta­wio­ny­mi przez zmar­łe­go w 1992 pisarza.

Zwień­cze­nie serii nosić będzie tytuł Tomek na Ala­sce. Powieść uka­że się 19 maja. Poni­żej zamiesz­cza­my wstęp­ny opis książki:

Tomek, kapi­tan Nowic­ki oraz Sal­ly przy­by­wa­ją na Ala­skę jako uczest­ni­cy wspól­nej nauko­wej wypra­wy ame­ry­kań­skie­go uni­wer­sy­te­tu w Chi­ca­go oraz Bry­tyj­skie­go Towa­rzy­stwa Geo­gra­ficz­ne­go. Wypra­wę finan­su­je zna­ny milio­ner i filan­trop – John Davi­son Roc­ke­fel­ler. Na miej­scu oka­zu­je się jed­nak, że wcze­śniej­sza gru­pa geo­lo­gów i kar­to­gra­fów, do któ­rej mie­li dołą­czyć Pola­cy, znik­nę­ła bez śla­du w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach… Tomek, Sal­ly oraz kapi­tan Nowic­ki rusza­ją na pół­noc z wypra­wą ratunkową.

źró­dło rynek ksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy