Aktualności

Pomóż w promowaniu akcji Czytaj PL, zdobądź 12 bestsellerów i zawalcz o czytnik e‑booków

Pla­ka­ty Czy­taj PL nie są dostęp­ne w Two­jej miej­sco­wo­ści? Orga­ni­za­to­rzy akcji Czy­taj PL wysłu­cha­li próśb czy­tel­ni­ków i podob­nie jak w zeszłym roku, udo­stęp­ni­li w Inter­ne­cie pla­ka­ty umoż­li­wia­ją­ce wej­ście do akcji. Jed­nak aby je dostać, nale­ży zło­żyć szcze­gól­ną obietnicę…

Ja, miło­śnik ksią­żek i czy­ta­nia, pobio­rę za chwi­lę dar­mo­wy pla­kat z kodem QR, któ­ry dostęp do 12 e‑bestsellerów w cało­ści i za dar­mo. Jed­no­cze­śnie obie­cu­ję, że pla­kat wydru­ku­ję i powie­szę w widocz­nym miej­scu, tak aby inni mogli korzy­stać z nie­go do woli, a ja bym miał satys­fak­cję z zara­ża­nia czy­ta­niem innych.

Każ­dy, kto zgo­dzi się zło­żyć taką obiet­ni­cę, może pobrać pla­kat w jed­nym z czte­rech dostęp­nych for­ma­tów. Co wię­cej, oso­by, któ­re ścią­gnę­ły pla­kat, mogą wziąć udział w kon­kur­sie „Książ­ka za obiet­ni­cę” i wygrać czyt­nik Pocket­bo­ok Aqua 2 wraz z bonem na e‑booki do księ­gar­ni Woblink. Wystar­czy prze­słać zdję­cie i loka­li­za­cję wywie­szo­ne­go przez sie­bie pla­ka­tu przez for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie http://akcja.czytajpl.pl/obietnica.html .

Pla­ka­ty doda­ne do for­mu­la­rza zosta­ną też ozna­czo­ne na mapie tego­rocz­nej akcji. W zeszłym roku dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu inter­nau­tów, któ­rzy speł­ni­li obiet­ni­cę, akcja dotar­ła do 120 dodat­ko­wych miej­sco­wo­ści, czte­rech kra­jów i na kolej­ny kon­ty­nent (Austra­lia)!

Orga­ni­za­to­rzy akcji Czy­taj PL kon­se­kwent­nie sta­wia­ją na entu­zjazm i zaan­ga­żo­wa­nie samych czy­tel­ni­ków w pro­mo­wa­nie akcji. Od począt­ku listo­pa­da tysiąc uczniów w szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych na tere­nie całe­go kra­ju dum­nie nosi koszul­ki z koda­mi QR umoż­li­wia­ją­cy­mi pobra­nie e‑booków i audio­bo­oków na swo­je­go smartfona.

Orga­ni­za­to­rzy Czy­taj PL: Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, Woblink

Part­ner stra­te­gicz­ny: Insty­tut Książki

Orga­ni­za­to­rzy odsło­ny w szko­łach (Upo­luj swo­ją książ­kę): Insty­tut Książ­ki, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, Woblink

Wydaw­cy: Znak Hory­zont, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy, Wydaw­nic­two Karak­ter, SQN, Smak Sło­wa, Zysk, Wydaw­nic­two Czar­na Owca, Otwar­te, Insi­gnis Media, Znak Emotikon

Mia­sta part­ner­skie: Kra­ków, Poznań, Łódź, Wro­cław, Gdańsk, Kato­wi­ce, Lublin, Toruń, Czę­sto­cho­wa, Opo­le, Gdy­nia, Rzeszów

Pozo­sta­łe mia­sta bio­rą­ce udział w akcji: War­sza­wa, Bia­ły­stok, Byd­goszcz, Bytom, Cho­rzów, Mysło­wi­ce, Ryb­nik, Sosno­wiec, Szcze­cin, Tychy

Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO bio­rą­ce udział w akcji: Dublin, Dune­din, Edyn­burg, Lwów, Nor­wich, Not­tin­gham, Pra­ga, Rey­kja­vik, Dundee

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa

Akcja obję­ta Patro­na­tem Mini­stra Edu­ka­cji Narodowej

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy