Aktualności

Brakuje biletów na musical Wiedźmina!

Musi­ca­lo­wy “Wiedź­min” Teatru Muzycz­ne­go w Gdy­ni spo­tkał się z pozy­tyw­nym odze­wem już w momen­cie pierw­szych zapo­wie­dzi. Dopie­ro roz­po­czę­ły się pró­by do spek­ta­klu, a już sprze­da­no ponad 10 tysię­cy bile­tów. Ozna­cza to, że pra­wie nie ma już miejsc na sean­se do koń­ca 2017 roku!

Wie­my już, kto zagra Geral­ta z Rivii. Woj­ciech Kościel­niak pod­jął decy­zję, że na zmia­nę będą wcie­lać się w nie­go Krzysz­tof Kowal­ski (aktor z Gdy­by) oraz Modest Ruciń­ski (któ­ry wystę­po­wał wcze­śniej w Teatrze Naro­do­wym w Warszawie).

Kata­rzy­na Woja­siń­ska zagra Yen­ne­fer, Tomasz Gre­gor – Yur­gę, Karo­li­na Trę­bacz – Calan­the, a Krzysz­tof Woj­cie­chow­ski – Jeża. W rolę Jaskra na zmia­nę będą wcie­lać się Jakub Badur­ka i Paweł Czaj­ka. Z głów­nej obsa­dy nie­zna­na jest tyl­ko dziew­czyn­ka, któ­ra wcie­li się w Ciri.

W spek­ta­klu poja­wi się 24 akto­rów, 12 tan­ce­rzy, 10 akto­ba­tów i 10 dzieci.

Pra­pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 15 wrze­śnia. Sce­na­riusz bazu­je na opo­wia­da­niach „Miecz prze­zna­cze­nia”, „Kwe­stia ceny”, „Ostat­nie życze­nie”, „Coś wię­cej” i „Okruch lodu”.

Ofi­cjal­ny opis przed­sta­wie­nia: Głów­nym boha­te­rem jest Geralt z Rivii, wiedź­min, mutant, któ­ry za pomo­cą magii i nad­ludz­kich umie­jęt­no­ści bro­ni ludzi przed smo­ka­mi i potwo­ra­mi nie stro­niąc przy tym od zapła­ty. Czę­sto dzia­ła pod wpły­wem emo­cji, sprzy­ja słab­szym, poświę­ca się dla innych. Poza trud­no­ścia­mi, jakie napo­ty­ka na swo­jej dro­dze wią­żąc się z cza­ro­dziej­ką Yen­ne­fer, Geralt bie­rze rów­nież udział w wie­lu nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach. Chcąc chro­nić zarów­no sie­bie, jak i swo­ich przy­ja­ciół, wiedź­min sta­ra się zacho­wać neu­tral­ność w sza­le­ją­cym świe­cie. Na pod­sta­wie książ­ki Sap­kow­skie­go powstał komiks, nakrę­co­no film, serial, stwo­rzo­no popu­lar­ne i nagra­dza­ne na całym świe­cie gry komputerowe.

Bile­ty może­cie kupić TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy