Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Wkrótce premiera filmowej adaptacji powieści Damona Galguta

Nie moż­na powie­dzieć, żeby Damon Gal­gut był pisa­rzem popu­lar­nym w Pol­sce, na pew­no jest za to auto­rem war­tym pozna­nia. Napi­sał osiem powie­ści, kil­ka sztuk teatral­nych. Pierw­sze jego książ­ki zosta­ły cie­pło przy­ję­te, ale dopie­ro pią­ta, wyda­ny w 2003 Dobry dok­tor, spra­wił, że o Gal­gu­cie usły­sza­no sze­rzej. Wkrót­ce zaś zoba­czyć będzie­my mogli fil­mo­wą adap­ta­cję innej powie­ści tego pocho­dzą­ce­go z RPA autora.

Mowa o The Quar­ry, fil­mie bazu­ją­cym na książ­ce o tym samym tytu­le wyda­nej w 1995. Histo­ria opo­wia­da o zbie­gu, któ­ry zabiw­szy wędrow­ne­go pasto­ra, pod­szy­wa się pod nie­go w małym mia­stecz­ku gdzieś pośród tek­sań­skiej dzi­czy. Szu­ka bez­piecz­ne­go schro­nie­nia, ale spo­ko­jem nie przyj­dzie mu się dłu­go cie­szyć. Lokal­ny stróż pra­wa zaczy­na węszyć wokół nowo­przy­by­łe­go duchownego.

Sce­na­riusz na pod­sta­wie thril­le­ra Damo­na Gal­gu­ta napi­sał Scott Teems i Andrew Bront­zman. Teems zajął rów­nież fotel reży­se­ra. W rolach głów­nych zoba­czy­my zaś duet, któ­ry zna­ko­mi­cie się odna­lazł na pla­nie fil­mu Zaka­za­ne impe­rium: Shea Whi­gham zagra oszu­kań­cze­go pasto­ra, Micha­el Shan­non wcie­li się w sze­fa poli­cji mia­stecz­ka. Na ekra­nach zoba­czy­my rów­nież Cata­li­nę San­di­no More­no, Bobby’ego Soto i Bru­na Bichira.

Dys­try­bu­tor fil­my, wytwór­nia Lions­ga­te, upu­blicz­ni­ła przed kil­ko­ma dnia­mi zwia­stun pro­duk­cji. Szy­ku­je się sta­rosz­kol­ny thril­ler o winie i odku­pie­niu z dobo­ro­wą obsadą.

Co cie­ka­we, mimo pan­de­mii, któ­ra ogar­nę­ła nie­mal cały świat, i zwią­za­nej z tym epi­de­mii opóź­nień i prze­su­nięć w datach pre­mier film uka­że się pla­no­wo w ame­ry­kań­skich kinach. Będzie rów­nież od razu dostęp­ny w ser­wi­sach ofe­ru­ją­cych tre­ści na żąda­nie, choć tu szcze­gó­łów bra­ku­je. Pre­mie­ra fil­mu 17 kwietnia.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy