Aktualności

The International Booker Prize 2023 – znamy nominacje

Pozna­li­śmy nazwi­ska 13 osób nomi­no­wa­nych do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra. Wśród nomi­no­wa­nych zna­la­zły się oso­by z Afry­ki, Azji, Euro­py i Ame­ry­ki Łaciń­skiej; naj­star­sza autor­ka w histo­rii nomi­no­wa­na do tej nagro­dy oraz tro­je pisa­rzy, któ­rych książ­ki po raz pierw­szy zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na język angiel­ski. Łącz­nie tek­sty nomi­no­wa­nych osób zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne z 11 języków.

Jak pre­zen­tu­ją się nomi­na­cje do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra 2023? Jury zapo­zna­ło się z aż 134 książ­ka­mi, by wyło­nić 13 nomi­no­wa­nych osób. Naj­lep­sze tek­sty prze­tłu­ma­czo­no łącz­nie z 11 języ­ków, a trzy z nich po raz pierw­szy poja­wi­ły się wśród nomi­no­wa­nych pozy­cji – to języ­ki buł­gar­ski, kata­loń­ski oraz tamil­ski. Aż czwo­ro tłu­ma­czy z tego­rocz­nej listy zna­la­zło się już wcze­śniej wśród nomi­no­wa­nych osób. Naj­star­sza z nomi­no­wa­nych pisa­rek to 89-let­nia Mary­se Con­dé z Gwa­de­lu­py, a naj­młod­sza – 35-let­nia Aman­da Svens­son ze Szwe­cji. Naj­młod­szy tłu­macz to 24-let­ni Reu­ben Wool­ley zaj­mu­ją­cy się prze­kła­dem z języ­ka rosyj­skie­go na angiel­ski. Trzy z ksią­żek docze­ka­ły się już pol­skie­go wyda­nia, a czwar­ta jest wśród zapo­wie­dzi wydawniczych.

14 mar­ca opu­bli­ko­wa­na zosta­ła dłu­ga lista nomi­na­cji (tzw. lon­glist) obej­mu­ją­ca 13 pozy­cji. 18 kwiet­nia pozna­my krót­ką listę liczą­cą sześć tytu­łów (shor­tlist), a lau­re­ata lub lau­re­at­kę pozna­my 23 maja 2023 roku w Sky Gar­den w Londynie.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Nagro­da Booke­ra (wcze­śniej The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze, obec­nie Inter­na­tio­nal Booker Pri­ze) zosta­ła usta­no­wio­na w 2005 roku – wów­czas przy­zna­wa­no ją raz na dwa lata za twór­czość w języ­ku angiel­skim lub tek­sty tłu­ma­czo­ne na język angiel­ski. Jej pierw­szym lau­re­atem był albań­ski twór­ca Isma­il Kada­re. Od 2016 roku nagro­da przy­zna­wa­na jest co roku i tyl­ko książ­kom tłu­ma­czo­nym na język angiel­ski. Nagro­da wyno­si 50 tys. fun­tów za tytuł i jest dzie­lo­na po rów­no mię­dzy autora/autorkę i tłumacza/tłumaczkę.

Nagro­da powsta­ła jako uzu­peł­nie­nie Nagro­dy Booke­ra (The Booker Pri­ze, wcze­śniej The Booker Pri­ze for Fic­tion i The Man Booker Pri­ze) przy­zna­wa­nej za naj­lep­szą powieść anglo­ję­zycz­ną od 1969 roku; nagro­da tak­że wyno­si 50 tys. funtów.

Oto lista nomi­no­wa­nych do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra 2023:

Gauz: „Stan­ding Heavy”
język ory­gi­na­łu: fran­cu­ski
prze­kład: Frank Wyn­ne
[pol­skie wyda­nie jako „Sta­nie płat­ne” – wydaw­nic­two Cla­ro­scu­ro; prze­kład: Gabrie­la Hałat]

Geo­r­gi Gospo­di­now: „Time Shel­ter”
język ory­gi­na­łu: buł­gar­ski
prze­kład: Ange­la Rodel
[pol­skie wyda­nie jako „Schron prze­ci­w­cza­so­wy” – Wydaw­nic­two Lite­rac­kie; prze­kład: Mag­da­le­na Pytlak]

Andriej Kur­kow: „Jimi Hen­drix Live in Lviv”
język ory­gi­na­łu: rosyj­ski
prze­kład: Reu­ben Wool­ley
[pol­skie wyda­nie jako „Jimi Hen­drix we Lwo­wie” – wydaw­nic­two Noir sur Blanc; prze­kład: Mag­da­le­na Hornung]

Aman­da Svens­son: „A Sys­tem so Magni­fi­cent It Is Blin­ding”
język ory­gi­na­łu: szwedz­ki
prze­kład: Nicho­la Smal­ley
[zapo­wiedź pol­skie­go wyda­nia – Wydaw­nic­two Pau­za; prze­kład: Justy­na Cze­chow­ska i Karo­li­na Ancerowicz]

Eva Bal­ta­sar: „Boul­der”
język ory­gi­na­łu: kata­loń­ski
prze­kład: Julia Sanches

Che­on Myeong-kwan: „Wha­le”
język ory­gi­na­łu: kore­ań­ski
prze­kład: Chi-Young Kim

Mary­se Con­dé: „The Gospel Accor­ding to the New World”
język ory­gi­na­łu: fran­cu­ski
prze­kład: Richard Philcox

Vig­dis Hjorth: „Is Mother Dead”
język ory­gi­na­łu: nor­we­ski
prze­kład: Char­lot­te Barslund

Lau­rent Mau­vi­gnier: „The Bir­th­day Par­ty”
język ory­gi­na­łu: fran­cu­ski
prze­kład: Daniel Levin Becker

Cle­mens Mey­er: „Whi­le We Were Dre­aming”, Cle­mens Mey­er,
język ory­gi­na­łu: nie­miec­ki
prze­kład: Katy Derbyshire

Peru­mal Muru­gan: „Pyre”
język ory­gi­na­łu: tamil­ski
prze­kład: Ani­rud­dhan Vasudevan

Guada­lu­pe Net­tel: „Still Born”
język ory­gi­na­łu: hisz­pań­ski
prze­kład: Rosa­lind Harvey

Zou Jing­zhi: „Ninth Buil­ding”
język ory­gi­na­łu: chiń­ski
prze­kład: Jere­my Tiang

W pane­lu juror­skim Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra w 2023 roku zasia­da­ją Leïla Sli­ma­ni – nagra­dza­na best­sel­le­ro­wa pisar­ka i dzien­ni­kar­ka fran­cu­sko-maro­kań­skie­go pocho­dze­nia, Uil­le­am Blac­ker – jeden z czo­ło­wych bry­tyj­skich tłu­ma­czy prze­kła­da­ją­cych z języ­ka ukra­iń­skie­go, Parul Seh­gal – nagra­dza­na kry­tycz­ka lite­rac­ka publi­ku­ją­ca w „New Yor­ke­rze”, Fre­de­rick Stu­de­mann – redak­tor lite­rac­ki „Finan­cial Times” oraz Tan Twan Eng – pisarz z Male­zji, nomi­no­wa­ny do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra w 2012 roku.

Kra­je pocho­dze­nia auto­rek i auto­rów nomi­no­wa­nych do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra 2023.

Wszyst­kie gra­fi­ki pocho­dzą z mate­ria­łów pra­so­wych The Inter­na­tio­nal Booker Pri­ze 2023 oraz stro­ny TheBookerPrizes.com.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy