Aktualności Ekranizacje

HBO pochwaliło się teaserem serialu Watchmen

Wyda­wa­na w latach 80-tych seria komik­sów o super­bo­ha­te­rach na eme­ry­tu­rze zmu­szo­nych raz jesz­cze się zjed­no­czyć w obli­czu nowe­go zagro­że­nia dziś ma sta­tus kul­to­wej. W 2009 roku do kin tra­fił aktor­ski film w reży­se­rii Zacka Sny­de­ra. Obraz podzie­lił fanów na dwa skraj­ne fron­ty. Teraz z ponu­rym kli­ma­tem Straż­ni­ków mie­rzy się HBO. Sta­cja poka­za­ła Grą o tron, że potra­fi robić wybit­ne seria­le. Czy i Watch­men oka­że się rów­nie kaso­wym hitem? Wkrót­ce się prze­ko­na­my. Na razie HBO udo­stęp­ni­ło teaser produkcji.

Nie do koń­ca jest jasne, jaki kie­ru­nek w sto­sun­ku do pier­wo­wzo­ru obra­li twór­cy seria­lu. Ponoć nie ma to być ani bez­po­śred­nia kon­ty­nu­acja komik­su, ani tym bar­dziej rema­ke fil­mu z 2009 roku. Mówi się, że Watch­men od HBO ma być osa­dzo­ny w tym samym uni­wer­sum, ale jed­nak opo­wia­dać zupeł­nie inną histo­rię z inny­mi boha­te­ra­mi. Zda­je się potwier­dzać to wypusz­czo­ny teaser, w któ­rym poja­wia­ją się sym­bo­le zna­ne z komik­su, przede wszyst­kim kul­to­wa maska Ror­scha­cha, zapre­zen­to­wa­ne wyda­rze­nia nie mają jed­nak nic wspól­ne­go z pierwowzorem.

Show­run­ne­rem pro­duk­cji jest Damon Lin­de­lof, któ­ry pra­co­wał wcze­śniej przy kil­ku zna­nych seria­lach, jak na przy­kład Zagu­bie­ni i hito­wych fil­mach World War Z czy Star Trek. W ciem­no­ści. W seria­lu wystą­pią mię­dzy inny­mi Regi­na King, Jere­my Irons, Don John­son, Jean Smart, Tim Bla­ke Nel­son, Louis Gos­sett Jr. Nie ma na razie dokład­nej daty. Wia­do­mo, że serial zade­biu­tu­je na HBO jesienią.

Upu­blicz­nio­ny teaser pozwa­la mieć nadzie­ję, że docze­ka­my się mrocz­nej, zagma­twa­nej i nie­po­ko­ją­cej pro­duk­cji. Czekamy!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy