Aktualności

Biedronka z promocją książkową na nowy rok szkolny 2017/2018

Odzew, jaki dosta­je­my, jest jed­no­znacz­ny – uwiel­bia­cie wia­do­mo­ści o pro­mo­cjach książ­ko­wych. A Bie­dron­ka przy­go­to­wa­ła kolej­ną boga­tą ofer­tę egzem­pla­rzy za 24,99 zł. Wśród nich “Co nas nie zabi­je”, czy­li przy­go­to­wa­na przez Davi­da Lager­crant­za kon­ty­nu­acja serii “Mil­len­nium” o Mika­elu Brom­kvi­scie i Lisa­beth Salan­der, hit ostat­nich tygo­dni “Opo­wieść pod­ręcz­nej” autor­stwa Mar­ga­ret Atwo­od – dys­to­pia o losie kobiet w dyk­ta­tu­rze przy­szło­ści czy “Żer­ca” Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk. A dla naj­młod­szych – “Nela i Tajem­ni­ce Oce­anów” “Notes Har­ry Pot­ter” w dwóch wer­sjach – “Gryf­fin­dor” i “Hogwart”. Pro­mo­cja roz­po­czy­na się 4 września.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy