Aktualności Zapowiedzi

George R.R. Martin zapowiedział premierę nowej książki związanej z historią Westeros

Wokół Weste­ros dzie­je się spo­ro, zarów­no lite­rac­ko, jak i seria­lo­wo, nadal jed­nak fani cze­ka­ją­cy na szó­sty tom sztan­da­ro­we­go cyklu Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na mogą czuć się zawie­dze­ni. Na blo­gu ame­ry­kań­skie­go pisa­rza zapo­wie­dzia­na zosta­ła nowa książ­ka z uni­wer­sum. Nie­ste­ty nie są to Wichry zimy. W paź­dzier­ni­ku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Wiel­kiej Bry­ta­nii uka­że się tom The Rise of the Dragon.

Książ­ka powsta­ła we współ­pra­cy Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na z Elio Gar­cią i Lin­dą Antons­son, auto­ra­mi fan­ta­stycz­ne­go Świa­ta lodu i ognia, ilu­stro­wa­ne­go kom­pen­dium wie­dzy o histo­rii uni­wer­sum, zna­ne­go z best­sel­le­ro­wej sagi pisa­rza. Paź­dzier­ni­ko­wa pre­mie­ra w pew­nym sen­sie będzie przy­po­mi­nać wła­śnie tę pozy­cję, ale sku­pi się na innych wydarzeniach.

Według zapo­wie­dzi The Rise of the Dra­gon opo­wie o tym samym okre­sie, któ­ry został spi­sa­ny z per­spek­ty­wy arcy­ma­este­ra Gyl­day­na z Cyta­de­li w Ogniu i krwi. Tak więc ponow­nie będzie­my mogli zanu­rzyć się w pasjo­nu­ją­cej histo­rii pod­bo­jów legen­dar­ne­go Aego­na Zdo­byw­cy, kolej­nych poko­le­niach Tar­ga­ry­enów i tra­gicz­nej woj­nie domo­wej, okre­śla­nej w anna­łach Tań­cem Smo­ków. Tym razem jed­nak wspo­mnia­ne wyda­rze­nia zosta­ną nam przed­sta­wio­ne w bar­dziej ency­klo­pe­dycz­nej formie.

Naj­więk­szym atu­tem The Rise of the Dra­gon ma być jed­nak sza­ta gra­ficz­na. Na kar­tach książ­ki uwiecz­nio­nych zosta­ło oko­ło 180 zupeł­nie nowych ilu­stra­cji autor­stwa uzna­nych na świe­cie artystów.

Pre­mie­ra tomu w USA i Wiel­kiej Bry­ta­nii zapla­no­wa­na zosta­ła na 25 paź­dzier­ni­ka. Cena w tych kra­jach to odpo­wied­nio 60 dola­rów i 40 funtów.

Na chwi­lę obec­ną nie wia­do­mo, czy pozy­cja uka­że się rów­nież w Pol­sce. Poprzed­nia książ­ka Elio Gar­cii i Lin­dy Antons­son zosta­ła u nas wyda­na przez Czwar­tą Stro­nę bli­sko pre­mie­ry oryginału.

zdję­cie wiki­pe­dia Hen­ry Söder­lund Cre­ati­ve Com­mons Attri­bu­tion 4.0 International

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy