Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowa ekranizacja Kasztanowego ludzika Sørena Sveistrupa tej jesieni na Netflixie

Wyda­na w 2018 debiu­tanc­ka powieść Søre­na Sve­istru­pa, twór­cy zna­ko­mi­te­go duń­skie­go seria­lu kry­mi­nal­ne­go The Kil­ling, z miej­sca sta­ła się mię­dzy­na­ro­do­wym best­sel­le­rem. Kasz­ta­no­wy ludzik został prze­tłu­ma­czo­ny na 28 języ­ków, uka­zał się w ponad 50 kra­jach na świe­cie, rów­nież w Pol­sce. Jesz­cze w tym roku zoba­czy­my seria­lo­wą adap­ta­cję powie­ści. Net­flix, na któ­re­go zle­ce­nie pro­duk­cja jest reali­zo­wa­na, podzie­lił się pierw­szym ofi­cjal­nym zwiastunem.

W sierp­niu 2019 Net­flix ogło­sił, że bie­rze się za adap­ta­cję Kasz­ta­no­we­go ludzi­ka. Do prac nad sce­na­riu­szem zaan­ga­żo­wa­ny został autor powie­ści, Søren Sve­istrup. Poma­ga­li mu Dorte W. Høgh i David San­dreu­ter. Reży­se­rią seria­lu zajął się Mik­kel Serup, któ­ry rów­nież wcze­śniej doło­żył się do suk­ce­su seria­lu The Kil­ling. Dru­gim reży­se­rem został Kasper Barfoed.

Kasz­ta­no­wy ludzik opo­wia­da o zma­ga­niach duń­skiej poli­cji w spra­wie pochwy­ce­nia groź­ne­go psy­cho­pa­ty, któ­ry ter­ro­ry­zu­je miesz­kań­ców przed­mieść Kopen­ha­gi. W toku śledz­twa na jaw wycho­dzi, że poczy­na­nia mor­der­cy mają jakiś zwią­zek z porwa­ną przed rokiem i uzna­ną już za mar­twą cór­ką mini­ster spraw społecznych.

Net­flix zapre­zen­to­wał krót­ki zwia­stun produkcji:

Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na jesień bie­żą­ce­go roku. Serial ma skła­dać się z sze­ściu pięć­dzie­się­cio­mi­nu­to­wych odcin­ków. W rolach głów­nych zoba­czy­my mię­dzy inny­mi Dani­cę Curic i Mik­ke­la Følsgaarda.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy