Sprawdzasz tag

Søren Sveistrup

Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowa ekranizacja Kasztanowego ludzika Sørena Sveistrupa tej jesieni na Netflixie

Wyda­na w 2018 debiu­tanc­ka powieść Søre­na Sve­istru­pa, twór­cy zna­ko­mi­te­go duń­skie­go seria­lu kry­mi­nal­ne­go The Kil­ling, z miej­sca sta­ła się mię­dzy­na­ro­do­wym best­sel­le­rem. Kasz­ta­no­wy ludzik został prze­tłu­ma­czo­ny na 28 języ­ków, uka­zał się w ponad 50 kra­jach na świe­cie, rów­nież w Pol­sce. Jesz­cze w tym roku zoba­czy­my seria­lo­wą adap­ta­cję powie­ści. Net­flix, na któ­re­go zle­ce­nie pro­duk­cja jest reali­zo­wa­na, podzie­lił się pierw­szym ofi­cjal­nym zwia­stu­nem. Czy­taj dalej

-->