Ekranizacje Zapowiedzi

Ballada ptaków i węży – pierwszy zwiastun już dostępny. Tak wyglądały dawne Głodowe Igrzyska

Jeśli pamię­ta­cie „Igrzy­ska śmier­ci”, z pew­no­ścią pamię­ta­cie też Corio­la­nu­sa Sno­wa – bez­względ­ne­go tyra­na, któ­ry za nic miał ludz­kie życie i nie zawa­hał się przed niczym, by utrzy­mać wła­dzę. „Bal­la­da pta­ków i węży” opo­wia­da o jego mło­do­ści i o tym, jak sam zetknął się z Igrzy­ska­mi jako mło­dy chłopak.

Suzan­ne Col­lins, autor­ka best­sel­le­ro­wej try­lo­gii „Igrzy­ska Śmier­ci”, zde­cy­do­wa­ła się powró­cić do świa­ta Panem, by poka­zać, jak rodzi­ła się kon­cep­cja Gło­do­wych Igrzysk. Fabu­ła „Bal­la­dy pta­ków i węży” roz­gry­wa się 64 lata przed tym, jak Kat­niss Ever­de­en zgło­si­ła się jako try­but­ka i deka­dy nim Corio­la­nus Snow stał się tyra­nem i pre­zy­den­tem Panem. Pre­mie­ra powie­ści mia­ła miej­sce w 2020 roku. Teraz może­my zapo­znać się z pierw­szym zwia­stu­nem jej ekranizacji.

Głów­nym boha­te­rem „Bal­la­dy pta­ków i węży” jest osiem­na­sto­let­ni Corio­la­nus Snow – miesz­ka­niec Kapi­to­lu i stu­dent Aka­de­mii, pre­sti­żo­wej szko­ły dla dzie­ci pocho­dzą­cych naj­bo­gat­szych i naj­bar­dziej zna­czą­cych rodzin. W cza­sie Dzie­sią­tych Gło­do­wych Igrzysk dzie­ka­nem Aka­de­mii był Casca High­bot­tom, pomy­sło­daw­ca Igrzysk.


W „Bal­la­dzie pta­ków i węży” obser­wu­je­my, jak Gło­do­we Igrzy­ska zaczę­ły przy­bie­rać kształt zna­ny z powie­ści o Kat­niss Ever­de­en – po raz pierw­szy poja­wi­li się w nich men­to­rzy i men­tor­ki, a tak­że pro­wa­dzą­cy. To wła­śnie wte­dy dra­ma­tycz­na wal­ka dzie­ci na śmierć i życie zaczę­ła prze­mie­niać się w spektakl.

Do pro­gra­mu men­tor­skie­go wybra­na zosta­ła kapi­to­liń­ska mło­dzież – w tym wła­śnie Corio­la­nus Snow. Pocho­dzą­cy ze zubo­ża­łej rodzi­ny chło­pak dostrzegł w tym szan­sę awan­su spo­łecz­ne­go, ale oka­za­ło się, że musi pra­co­wać z try­but­ką z ubo­gie­go 12. Dys­tryk­tu – Lucy Gray Baird.

W ekra­ni­za­cji rola Corio­la­nu­sa Sno­wa przy­pa­dła Tomo­wi Bly­tho­wi, Rachel Zegler zagra­ła Lucy Gray Baird, a Peter Din­kla­ge wcie­lił się w Cascę High­bot­to­ma. Za reży­se­rię odpo­wia­da Fran­cis Law­ren­ce, któ­ry wcze­śniej wyre­ży­se­ro­wał „Igrzy­ska Śmier­ci: W pier­ście­niu ognia”, „Igrzy­ska Śmier­ci: Koso­głos. Część 1” oraz „Igrzy­ska Śmier­ci. Koso­głos. Część 2” (czy­li dru­gą, trze­cią i czwar­tą część fil­mo­wej serii). Sce­na­riusz na pod­sta­wie książ­ki Suzan­ne Col­lins napi­sał Micha­el Lesslie.

Anna Tess Gołębiowska

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy