Ekranizacje

Bitwy gigantycznych mobilnych miast w kinach w grudniu 2018 roku. Na podstawie książki oczywiście!

Pla­ne­ta w wyni­ku strasz­li­wej woj­ny zosta­ła zde­wa­sto­wa­na. Zło­ża natu­ral­ne są na wyczer­pa­niu, kon­ty­nen­ty nawie­dza­ją trzę­sie­nia zie­mi i wybu­chy wul­ka­nów. W tym nie­go­ścin­nym świe­cie nie ist­nie­ją już wła­ści­wie naro­dy. Pozo­sta­ły jedy­nie mobil­ne mia­sta – gigan­tycz­ne zur­ba­ni­zo­wa­ne mecha­ni­zmy prze­mie­rza­ją­ce lądy w poszu­ki­wa­niu żeru, czy­li surow­ców i tech­no­lo­gii. Wszyst­ko zaczę­ło się od zamon­to­wa­nia potęż­ne­go sil­ni­ka i kół… Lon­dy­no­wi. Tak przed­sta­wia się świat stwo­rzo­ny przez Phil­li­pa Reeve’a w czte­rok­się­gu Mor­tal Engi­nes (Żywe maszy­ny). W 2018 roku będzie­my mogli zoba­czyć tę fan­ta­stycz­ną wizję w kinach!

Pierw­szą powieść z serii Phil­lip Reeve wydał w 2001 roku. Był to jego debiut, a zara­zem ogrom­ny suk­ces, bo książ­ka sta­ła się sen­sa­cją wydaw­ni­czą w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Seria docze­ka­ła się w sumie czte­rech powie­ści i jed­nej mini­po­wie­ści będą­cej pre­qu­elem cyklu. W Pol­sce uka­za­ły się dwa pierw­sze tomy w latach 2003–2004 za spra­wą wydaw­nic­twa Amber. Kon­ty­nu­acji póki co się nie docze­ka­li­śmy. Może teraz przy oka­zji fil­mu któ­ryś z pol­skich wydaw­ców poła­ko­mi się na ten smacz­ny kąsek.

Pierw­sze infor­ma­cje o fil­mie poja­wi­ły się już w 2009 roku, kie­dy Peter Jack­son ogło­sił, że roz­po­czy­na nad nim pra­ce. Pro­duk­cja wystar­to­wa­ła w paź­dzier­ni­ku 2016. Reży­se­rem został Chri­stian Rivers – z reży­ser­ką nie mają­cy jak dotych­czas zbyt wie­le wspól­ne­go sto­ry­bo­ar­dzi­sta, któ­ry współ­pra­co­wał z Jack­so­nem przy wszyst­kich jego fil­mach począw­szy od Mar­twi­cy mózgu! Za sce­na­riusz fil­mu odpo­wia­da­ją sam Peter Jack­son oraz Fran Walsh i Phi­lip­pa Boy­ens, czy­li ta sama eki­pa, któ­ra pisa­ła kino­we wer­sje Wład­cy Pier­ście­ni i Hob­bi­ta. W rolach głów­nych wystą­pią Robert She­ehan, Ronan Rafte­ry i Hera Hil­mar; wspie­rać ich będą mię­dzy inny­mi: Ste­phen Lang, Jihae, Leila Geo­r­ge, Hugo Weaving, Patrick Mala­hi­de, Colin Sal­mon i Regé-Jean Page. Pre­mie­ra 14 grud­nia 2018 roku.

A poni­żej może­cie zoba­czyć zwia­stun. Jed­no jest pew­ne: będzie widowiskowo!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy