Ekranizacje Zapowiedzi

Wzgórze psów Jakuba Żulczyka jako serial Netfliksa. Reżyseruje Piotr Domalewski

Powieść o nega­tyw­nych skut­kach trans­for­ma­cji, uka­zu­ją­ca pie­ski żywot ofiar kapi­ta­li­zmu, docze­ka się seria­lo­wej adap­ta­cji. We „Wzgó­rzu psów” zoba­czy­my pope­ge­erow­ską rze­czy­wi­stość, w któ­rej sza­rzy oby­wa­te­le wal­czą ze sko­rum­po­wa­ny­mi urzędnikami.

To już kolej­na pol­ska Net­flik­sa inspi­ro­wa­na pol­ską lite­ra­tu­rą oraz kolej­na adap­ta­cja twór­czo­ści Jaku­ba Żulczyka.

Wzgó­rze psów” to siód­ma książ­ka tego pisa­rza. To thril­ler, któ­ry uka­zał się nakła­dem wydaw­nic­twa Świat Książ­ki w 2017 roku. Autor „Insty­tu­tu”, „Zmo­ro­je­wa” czy „Ślep­nąc” od świa­teł tym razem sku­pił się na pope­ge­erow­skich realiach. Głów­nym boha­te­rem Wzgó­rza psów jest Miko­łaj Gło­wac­ki, pisarz-ama­tor cier­pią­cy na blo­ka­dę twór­czą. Przy­tło­czo­ny dłu­ga­mi ucie­ka wraz z żoną z War­sza­wy i wra­ca do rodzin­ne­go Zybor­ka. Tam sty­ka­ją się z ofia­ra­mi trans­for­ma­cji wal­czą­cy­mi ze sko­rum­po­wa­ny­mi urzęd­ni­ka­mi. Jeśli im się nie powie­dzie, miesz­ka­nia stra­ci ponad sto osób.

Wzgó­rze psów” zosta­ło cie­pło przy­ję­te przez kry­ty­kę lite­rac­ką. Jakub Żul­czyk otrzy­mał za nią Lite­rac­ką Nagro­dą War­mii i Mazur oraz Nagro­dą Lite­rac­ką mia­sta sto­łecz­ne­go Warszawy.

„Wzgó­rze Psów” to książ­ka o świe­cie, z któ­re­go pod­cho­dzę. O lękach i nadzie­jach, z któ­ry­mi sam mie­rzy­łem się przez wie­le lat. Od kil­ku lat czy­tel­ni­cy dopy­tu­ją się o jej ekra­ni­za­cję. Fakt, że w koń­cu ją dosta­ną, czy­ni mnie zwy­czaj­nie szczę­śli­wym – komen­tu­je Jakub Żulczyk.

Reży­se­rem seria­lu został Piotr Doma­lew­ski, któ­ry wspól­nie z Jaku­bem Żul­czy­kiem napi­sał też scenariusz.

Kie­dy prze­czy­ta­łem „Wzgó­rze psów” pomy­śla­łem, że znam tych ludzi i ten świat. Kie­dy spo­tka­łam Kubę, zro­zu­mia­łem, że teraz opo­wie­my wszyst­kim o tym, gdzie się wycho­wa­li­śmy. Pra­ca nad sce­na­riu­szem to była wiel­ka przy­go­da i bar­dzo się cie­szę, że ten serial powsta­nie, bo wszy­scy zna­my takie miej­sca jak Zybork – zauwa­ża Piotr Domalewski.

Za pro­duk­cję seria­lu odpo­wia­da Spi­rit Ani­mal, a pro­du­cent­ką zosta­ła Iza­be­la Łopuch. Nie wia­do­mo jesz­cze, kogo zoba­czy­my w obsadzie.

Jesz­cze w tym roku na Net­flik­sie poja­wi się mini­se­rial „Infor­ma­cja zwrot­na”. Na pod­sta­wie twór­czo­ści Jaku­ba Żul­czy­ka powstał też serial HBO „Ślep­nąc od świateł”.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy