Sprawdzasz tag

Jakub Żulczyk

Zapowiedzi

Kontynuacja „Ślepnąc od świateł” Jakuba Żulczyka już dostępna w przedsprzedaży!

Powieść „Ślep­nąc od świa­teł” pod­bi­ła ser­ca czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków, sprze­da­jąc się w nakła­dzie ponad 350 tysię­cy egzem­pla­rzy. 16 paź­dzier­ni­ka do księ­garń tra­fi jej kon­ty­nu­acja – „Daw­no temu w War­sza­wie”. Dziś nato­miast Wydaw­nic­two Świat Książ­ki roz­po­czę­ło przed­sprze­daż tytu­łu. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Wzgórze psów Jakuba Żulczyka jako serial Netfliksa. Reżyseruje Piotr Domalewski

Powieść o nega­tyw­nych skut­kach trans­for­ma­cji, uka­zu­ją­ca pie­ski żywot ofiar kapi­ta­li­zmu, docze­ka się seria­lo­wej adap­ta­cji. We „Wzgó­rzu psów” zoba­czy­my pope­ge­erow­ską rze­czy­wi­stość, w któ­rej sza­rzy oby­wa­te­le wal­czą ze sko­rum­po­wa­ny­mi urzęd­ni­ka­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Jakub Żulczyk stanie przed sądem za obrazę głowy państwa?

W Pol­sce funk­cjo­nu­je wol­ność sło­wa – pra­wo do publicz­ne­go wyra­ża­nia wła­snych poglą­dów gwa­ran­tu­je kon­sty­tu­cja – trze­ba jed­nak pamię­tać, że są od tego pew­ne wyjąt­ki. Mię­dzy inny­mi Kodeks kar­ny zabra­nia publicz­ne­go znie­wa­ża­nia pre­zy­den­ta. Dla­te­go na przy­kład nie moż­na napi­sać na publicz­nym pro­fi­lu na Face­bo­oku, że “Andrzej Duda jest debi­lem”. Prze­ko­nał się o tym Jakub Żul­czyk, któ­ry wła­śnie za to może wkrót­ce sta­nąć przed sądem. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

HBO pracuje nad nowym serialem według scenariusza Jakuba Żulczyka

Czte­ry lata temu pre­mie­rę miał zre­ali­zo­wa­ny dla Canal+ serial Bel­fer. Pro­duk­cja, któ­rej sce­na­riusz napi­sał Jakub Żul­czyk odnio­sła ogrom­ny suk­ces. Póź­niej dużą popu­lar­no­ścią, i to nie tyl­ko w Pol­sce, cie­szy­ła się wypro­du­ko­wa­na przez HBO raczej wier­na seria­lo­wa adap­ta­cja powie­ści Żul­czy­ka Ślep­nąc od świa­teł. A nie­daw­no HBO poin­for­mo­wa­ło, że ruszy­ły zaawan­so­wa­ne pra­ce nad kolej­nym pro­jek­tem reali­zo­wa­nym we współ­pra­cy z pol­skim pisa­rzem. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Hbo zaprezentowało pierwszy zwiastun serialowej adaptacji Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka

HBO potra­fi robić seria­le, i to wca­le nie tyl­ko te zagra­nicz­ne, bo i pol­skie pro­duk­cje wycho­dzą sta­cji na pozio­mie świa­to­wym, ot na przy­kład wystar­czy obej­rzeć Wata­hę. Jakub Żul­czyk z kolei potra­fi pisać przej­mu­ją­ce histo­rie, czym dał dowód w kil­ku powie­ściach, ale rów­nież spraw­dził się już jako sce­na­rzy­sta – ma na kon­cie bar­dzo uda­ne­go Bel­fra dla Canal+. Od pew­ne­go cza­su HBO pra­cu­je nad adap­ta­cją best­sel­le­ro­wej powie­ści Żul­czy­ka Ślep­nąc od świa­teł. Dłu­go nic nie było wia­do­me. Wczo­raj ciszę prze­rwał zwia­stun pro­duk­cji. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Straszna jest dusza ludzka – wywiad z Jakubem Żulczykiem

Jakub Żul­czyk to pol­ski pisarz i dzien­ni­karz, autor m.in. “Zmo­ro­je­wa”, “Insty­tu­tu” czy “Ślep­nąc od świa­tem”. Reda­gu­je “Tydzien Kul­tu­ry Pol­skiej” na łamach “Wpro­stu”. Sce­na­rzy­sta seria­lu “Bel­fer”. Roz­ma­wia­my z nim z oka­zji pre­mie­ry “Wzgó­rza psów”. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka jako serial HBO!

HBO Pol­ska zapo­wie­dzia­ło mini­se­rial będą­cy adap­ta­cją “Ślep­nąc od świa­teł” autor­stwa Jaku­ba Żul­czy­ka. Sce­na­riusz wraz z pisa­rzem przy­go­to­wał Krzysz­tof Sko­niecz­ny, któ­ry jest tak­że reży­se­rem cało­ści (czy­li sze­ściu odcin­ków), a zasły­nął wcze­śniej jako twór­ca “Hard­kor Disko”.

Czy­taj dalej

-->