Ekranizacje

Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka jako serial HBO!

HBO Pol­ska zapo­wie­dzia­ło mini­se­rial będą­cy adap­ta­cją “Ślep­nąc od świa­teł” autor­stwa Jaku­ba Żul­czy­ka. Sce­na­riusz wraz z pisa­rzem przy­go­to­wał Krzysz­tof Sko­niecz­ny, któ­ry jest tak­że reży­se­rem cało­ści (czy­li sze­ściu odcin­ków), a zasły­nął wcze­śniej jako twór­ca “Hard­kor Disko”.

Sześć dni z życia dile­ra koka­iny w trak­cie świąt Boże­go Naro­dze­nia to mate­riał na thril­ler, czar­ne kino, z akcją, sen­sa­cją i moc­nym, autor­skim gło­sem – mówi Iza­be­la Łopuch, [Head of Ori­gi­nal Pro­duc­tion HBO Pol­ska]. Ale chce­my rów­nież, żeby “Ślep­nąc od świa­teł” było moc­ną, może nawet bru­tal­ną w swo­jej szcze­ro­ści – ale wypeł­nio­ną tak­że roman­ty­zmem i czar­nym humo­rem – ele­gią o War­sza­wie. Opo­wie­ścią o świe­cie, w któ­rym wszel­kie war­to­ści zosta­ły odrzu­co­ne, a ludzie ze swo­imi uczu­cia­mi, marze­nia­mi, bra­kiem kon­tak­tu z samym sobą, dry­fu­ją w pust­kę. Być może jedy­ną uciecz­ką z tej pust­ki jest przy­zna­nie się przed samym sobą, kim jest się naprawdę.”

90093295 slepnac od swiatel SU 12.2014 dodruk.indd

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy