Ekranizacje

Stephen King z kolejną ekranizacją!

Ste­phen King napi­sał na swo­im face­bo­oko­wym pro­fi­lu, iż zapo­wie­dzia­na zosta­ła kolej­na ekra­ni­za­cja jego powie­ści – tym razem “Gry Geral­da”, thril­le­ru psy­cho­lo­gicz­ne­go roz­gry­wa­ją­ce­go się w dusz­nej, sta­tycz­nej przestrzeni.

W sta­nie Maine w dom­ku let­ni­sko­wym Gerald przy­ku­wa swo­ją żonę Jas­sie do łóż­ka, jed­nak ona nie ma ocho­ty na jego natręt­ne zaczep­ki i odpy­cha go od sie­bie… co powo­du­je śmierć męż­czy­zny – mają­ce­go klu­cze do kaj­da­nek… Dla Jas­sie jest to począ­tek koszmaru.

Za reży­se­rię i sce­na­riusz będzie odpo­wia­dał Mike Fla­na­gan. Ekra­ni­za­cję “Gry Geral­da” zoba­czy­my na Netfliksie.

O fabu­le książki:

To, co wyda­rzy­ło się 30 lat wcze­śniej nad jezio­rem Dark Sco­re, pod­czas cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Słoń­ca, rzu­ca posęp­ny cień na życie Jes­sie, przy­ku­tej kaj­dan­ka­mi do łóż­ka w dom­ku let­ni­sko­wym, z tru­pem męża po prze­ciw­nej stro­nie sypial­ni. Per­wer­syj­na gra ero­tycz­na Geral­da zmie­nia się w dwu­dzie­sto­ośmio­go­dzin­ny hor­ror, a pół­na­ga Jes­sie zosta­je sama z tym, co czai się w mro­ku – w mro­ku lasu za oknem, mro­ku zaćmie­nia, mro­ku jej samej. Zoba­czy tam coś, od cze­go mało nie postra­da zmysłów.

grageralda

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy