Ekranizacje Zapowiedzi

Znamy datę premiery serialowego Władcy pierścieni od Amazonu

Nie­mal czte­ry lata temu świat obie­gła wieść, że Ama­zon zyskał od Tol­kien Esta­te zgo­dę na wypro­du­ko­wa­nie seria­lu osa­dzo­ne­go w Śród­zie­miu. Na stwo­rze­nie wido­wi­ska osa­dzo­ne­go w cza­sach Dru­giej Ery fir­ma prze­zna­czy­ła gigan­tycz­ny budżet. Upo­raw­szy się ze zwią­za­ny­mi z pan­de­mią pro­ble­ma­mi, eki­pa naresz­cie zakoń­czy­ła pra­ce na pla­nie pierw­sze­go sezo­nu. Z tej oka­zji Ama­zon podzie­lił się datą pre­mie­ry seria­lu i pierw­szym zdjęciem.

Wciąż pozo­sta­ją­cy nie­na­zwa­nym serial zabie­rze nas do Śród­zie­mia, jakie­go dobrze nie zna­my. Będzie­my świad­ka­mi wyda­rzeń, któ­re roze­gra­ły się tysią­ce lat przed fabu­łą Hob­bi­taWład­cy pier­ście­ni.

Serial opo­wie o gru­pie posta­ci, zarów­no zna­nych, jak i nowych, któ­rym przyj­dzie zmie­rzyć się z od daw­na budzą­cym lęk złem, któ­re na nowo zako­rze­nia się w Śród­zie­miu. Od naj­ciem­niej­szych głę­bin Gór Mgli­stych, przez maje­sta­tycz­ne lasy sto­li­cy elfów Lin­don, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wyspiar­skie kró­le­stwo Nume­no­ru, po naj­dal­sze obsza­ry zazna­czo­ne na mapach – te kra­iny i zamiesz­ku­ją­cy je boha­te­ro­wie zawal­czą, by pozo­sta­wić po sobie dzie­dzic­two, któ­re będzie trwa­ło dłu­go po ich śmier­ci, gło­si ofi­cjal­ny opis produkcji.

2 sierp­nia twór­cy seria­lu zakoń­czy­li etap fil­mo­wa­nia pierw­sze­go sezo­nu. Ama­zon posta­no­wił uczcić ten moment, dzie­ląc się z głod­ny­mi wszel­kich wie­ści o pro­duk­cji fana­mi twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na infor­ma­cją o dacie pre­mie­ry. Pierw­szy odci­nek zade­biu­tu­je na plat­for­mie Pri­me Video dopie­ro 2 wrze­śnia 2022. Każ­dy kolej­ny będzie udo­stęp­nia­ny tydzień po tygodniu.

Przy­po­mi­na­my, że show­run­ne­ra­mi pro­duk­cji są J.D. Pay­ne i Patrick McKay. Pierw­sze dwa odcin­ki wyre­ży­se­ro­wał J.A. Bay­ona. W seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Joseph Maw­le, Will Poul­ter, Mar­kel­la Kave­nagh, Robert Ara­mayo, Owa­in Arthur, Naza­nin Bonia­di, Tom Bud­ge, Mor­fydd Clark, Cyn­thia Addai-Robin­son, Ben­ja­min Wal­ker, Peter Mul­lan, Maxim Bal­dry, Ian Black­burn, Kip Chap­man, Antho­ny Crum, Maxi­ne Cun­lif­fe, Try­stan Gra­vel­le, Sir Len­ny Hen­ry, Thu­si­tha Jay­asun­de­ra, Fabian McCal­lum, Simon Mer­rells, Geoff Mor­rell, Lloyd Owen, Augu­stus Prew, Peter Tait, Alex Tar­rant, Leon Wadham i Sara Zwangobani.

Zdję­cia krę­co­ne były w Nowej Zelan­dii. Tam też eki­pa fil­mo­wa wciąż pozo­sta­je, ponie­waż nadal trwa­ją pra­ce nad dru­gim sezonem.

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy