Ekranizacje

Nightflyers wylądują na Netliksie już w lutym

Kopro­duk­cja sta­cji Syfy i Netlik­sa prze­no­szą­ca na małe ekra­ny nowe­lę George’e R.R. Mar­ti­na Night­fly­ers – w Pol­sce zna­ną jako Wędrow­cy – mia­ła już swo­ją ame­ry­kań­ską pre­mie­rę 2 grud­nia. W lutym serial w koń­cu tra­fi na Netlik­sa, żeby resz­ta świa­ta rów­nież mogła zapo­znać się z wizją pisa­rza zupeł­nie róż­ną od tej przed­sta­wio­nej w słyn­nej Grze o Tron.

Night­fly­ers, scien­ce fic­tion z ele­men­ta­mi nad­na­tu­ral­ne­go, wykra­cza­ją­ce­go poza nauko­we poj­mo­wa­nie hor­ro­ru, po raz pierw­szy świa­tło dzien­ne ujrza­ło w 1980 roku w maga­zy­nie „Ana­log Scien­ce Fic­tion and Fact”. Rok póź­niej tekst został ponow­nie opu­bli­ko­wa­ny, ale już w roz­sze­rzo­nej wer­sji, w któ­rej Mar­tin tchnął nie­co wię­cej życia w swo­ich boha­te­rów, czy­niąc ich bar­dziej ludzkimi.

Nowe­la opo­wia­da histo­rię kil­ku naukow­ców sta­no­wią­cych zało­gę stat­ku kosmicz­ne­go Night­fly­er. Wyru­szy­li z Zie­mi w prze­strzeń kosmicz­ną by nawią­zać kon­takt z obcą cywi­li­za­cją, upa­tru­jąc w tym jedy­nej nadziei na oca­le­nie wła­snej umie­ra­ją­cej pla­ne­ty. Oczy­wi­ście podróż nie prze­bie­ga tak jak zakła­da­no. Na stat­ku kosmicz­nym docho­dzi do wyda­rzeń, dla któ­rych cięż­ko zna­leźć logicz­ne wytłumaczenie.

Night­fly­ers to histo­ria o nawie­dzo­nym domu, z tym że roz­gry­wa­ją­ca się na stat­ku kosmicz­nym. To Psy­cho­za w kosmo­sie. Nie mogę się docze­kać jego poja­wie­nia na ekra­nie, mówił Geo­r­ge R.R. Mar­tin, peł­nią­cy sym­bo­licz­ną rolę pro­du­cen­ta wykonawczego.

Dzie­się­cio­od­cin­ko­wy serial wylą­du­je w cało­ści na plat­for­mie Net­flix już 1 lute­go. Na ekra­nie poja­wią się Gret­chen Mol, Eoin Mac­ken, David Aja­la, Sam Stri­ke, Maya Eshet, Angus Samp­son, Jodie Tur­ner-Smith, Brían F. O’Byrne i Phil­lip Rhys.

Nie­daw­no w sie­ci opu­bli­ko­wa­ny został zwia­stun seria­lu. Może­cie go zoba­czyć na przy­kład tutaj:

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy