Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun serialowego Sandmana drobiazgowo wierny pierwszemu zeszytowi komiksu

Od 2019 roku trwa­ją pra­ce nad ekra­ni­za­cją biją­cej rekor­dy popu­lar­no­ści serii komik­so­wej Sand­man autor­stwa Neila Gaima­na. Serial reali­zo­wa­ny jest na zle­ce­nie Net­fli­xa. Mimo że daty pre­mie­ry wciąż nie ujaw­nio­no, to moż­na przy­pusz­czać, że ta zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. W sierp­niu Neil Gaiman poin­for­mo­wał, że zakoń­czył się etap zdjęć na pla­nie fil­mo­wym, a przed kil­ko­ma dnia­mi dosta­li­śmy pierw­szy zwia­stun produkcji.

Fani komik­su Neila Gaima­na od star­tu pro­jek­tu mają wąt­pli­wo­ści co do tego, na ile wier­nie Net­flix podej­dzie od pier­wo­wzo­ru. Oba­wy te nasi­li­ły się, kie­dy ujaw­nio­na zosta­ła obsa­da seria­lu. Wygląd kil­kor­ga zaan­ga­żo­wa­nych w pro­duk­cję akto­rów odbie­ga bowiem od tego, jak gra­ni przez nich boha­te­ro­wie pre­zen­to­wa­li się w komiksie.

War­to jed­nak zazna­czyć, że w pro­ce­sie pro­duk­cyj­nym uczest­ni­czy sam Neil Gaiman, któ­ry na pew­no stoi na stra­ży wier­no­ści swo­je­mu dziełu.

Poza tym ostat­nio wypusz­czo­ny zwia­stun pozwa­la sądzić, że wszyst­kie te oba­wy były zbęd­ne. Po porów­na­niu zapre­zen­to­wa­ne­go mate­ria­łu z pierw­szym zeszy­tem Sand­ma­na oka­zu­je się, że cała sekwen­cja scen nie­mal ide­al­nie odwzo­ro­wu­je kadry z komiksu.

Tutaj może­cie zoba­czyć zwiastun:

A tu jest jego porów­na­nie z tym, co mogli­śmy widzieć w komik­so­wym Sandmanie:

W seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Tom Stur­rid­ge, Gwen­do­li­ne Chri­stie, Vivien­ne Ache­am­pong, Char­les Dan­ce, San­je­ev Bha­skar, Asim Chau­dh­ry, Boyd Hol­bro­ok, Jen­na Cole­man, Ste­phen Fry, Kir­by Howell-Bap­ti­ste, Mason Ale­xan­der Park, Don­na Pre­ston, Niamh Walsh, Kyo Ra, Raza­ne Jam­mal, San­dra James Young, Pat­ton Oswalt, Joely Richard­son oraz David Thewlis.

Show­run­ne­rem i sce­na­rzy­stą pro­duk­cji jest Allan Hein­berg. Wśród pro­du­cen­tów wyko­naw­czych zna­leź­li się Neil Gaiman i David S. Goyer.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy