Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowy Sandman już jest nakręcony

Pra­ce nad seria­lem opar­tym na best­sel­le­ro­wej serii komik­sów Sand­man Neila Gaima­na roz­po­czę­ły się latem 2019. Przez ostat­nie dwa lata twór­cy nie raczy­li nas zbyt wie­lo­ma infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi pro­jek­tu. Nie­daw­no bry­tyj­ski pisarz potwier­dził, że wła­śnie sfi­na­li­zo­wa­ny został kolej­ny pro­duk­cyj­ny etap. Eki­pa fil­mo­wa zakoń­czy­ła zdję­cia do pierw­sze­go sezonu.

Neil Gaiman na swo­im pro­fi­lu w ser­wi­sie Tum­blr został zapy­ta­ny o aktu­al­ny stan prac nad adap­ta­cją Sandmana.

Cóż, zakoń­czy­li­śmy etap zdjęć do pierw­sze­go sezo­nu i teraz wszy­scy musi­my uzbro­ić się w cier­pli­wość, pod­czas gdy będą trwa­ły pra­ce nad efek­ta­mi spe­cjal­ny­mi, pisa­na i nagry­wa­na będzie muzy­ka, i tak dalej. Nie znam daty pre­mie­ry, nie wiem nawet, kie­dy wypusz­czo­ny zosta­nie zwia­stun, odpowiedział.

https://neil-gaiman.tumblr.com/post/658533743163801600/sorry-to-bother-you-but-i-wanted-to-ask-you-if-you

Seria­lo­wa adap­ta­cja Sand­ma­na powsta­je na zle­ce­nie Net­fli­xa. Show­run­ne­rem i sce­na­rzy­stą pro­duk­cji jest Allan Hein­berg (Won­der Woman, Chi­rur­dzy). Neil Gaiman peł­ni rolę pro­du­cen­ta wyko­naw­cze­go. To samo sta­no­wi­sko zaj­mu­je tak­że David S. Goyer.

W postać tytu­ło­we­go Sand­ma­na, nazy­wa­ne­go rów­nież Snem lub Mor­fe­uszem wcie­li się Tom Stur­rid­ge, któ­re­go występ według zapew­nień Neila Gaima­na ma zapew­nić mu sta­tus gwiazdy.

W seria­lu wystę­pu­ją rów­nież mię­dzy inny­mi: Gwen­do­li­ne Chri­stie, Vivien­ne Ache­am­pong, Char­les Dan­ce, San­je­ev Bha­skar, Asim Chau­dh­ry, Boyd Hol­bro­ok, Jen­na Cole­man, Ste­phen Fry, Kir­by Howell-Bap­ti­ste, Mason Ale­xan­der Park, Don­na Pre­ston, Niamh Walsh, Kyo Ra, Raza­ne Jam­mal, San­dra James Young, Pat­ton Oswalt, Joely Richard­son oraz David Thewlis.

Pre­mie­ry seria­lo­we­go Sand­ma­na spo­dzie­wać się może­my naj­wcze­śniej pod koniec 2021, choć bar­dziej praw­do­po­dob­ną datą jest pierw­szy kwar­tał 2022.

źró­dło cbr

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy