Aktualności Ekranizacje

Co powiecie na serial z akcją osadzoną w Hogwarcie?

Świat Harry’ego Pot­te­ra już od daw­na nie zamy­ka się w zale­d­wie sied­miu powie­ściach. Teraz to ogrom­na mar­ka obej­mu­ją­ca fil­mo­we spi­nof­fy, sztu­ki teatral­ne, par­ki roz­ryw­ki, gry wideo – tak mobil­ne, jak i te prze­zna­czo­ne na urzą­dze­nia bar­dziej sta­cjo­nar­ne. Zda­wać by się mogło, że fanom do peł­ni szczę­ścia bra­ku­je tyl­ko seria­lu tele­wi­zyj­ne­go. Cóż, wkrót­ce i to pra­gnie­nie zosta­nie zaspokojone.

Przed­się­bior­stwo medio­we War­ner Bros. pla­nu­je w przy­szłym roku odpa­lić plat­for­mę, w ramach któ­rej będzie udo­stęp­niać wła­sne pro­duk­cje na takiej zasa­dzie, jak to teraz czy­ni Net­flix, HBO czy Ama­zon Pri­me. Fir­ma będzie chcia­ła stwo­rzyć jak naj­wię­cej atrak­cyj­nych fil­mów i seria­li, któ­re zachę­cą do wyku­po­wa­nia sub­skryp­cji. Jed­nym z pomy­słów War­ner Bros. jest wyko­rzy­sta­nie nadal nie­słab­ną­cej popu­lar­no­ści uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra. W 2021 roku powin­ni­śmy mieć moż­li­wość obej­rzeć serial osa­dzo­ny w świe­cie wykre­owa­nym przez J.K. Rowling.

Na chwi­lę obec­ną o pro­duk­cji nie wia­do­mo zbyt wie­le. Przede wszyst­kim cięż­ko stwier­dzić, na ile w pro­jekt zaan­ga­żo­wa­na będzie bry­tyj­ska pisar­ka, któ­ra ponad dwa­dzie­ścia lat temu powo­ła­ła do życia słyn­ne­go nasto­let­nie­go cza­ro­dzie­ja. Moż­na się jed­nak spo­dzie­wać, że w jakiś spo­sób War­ner Bros. będzie chcia­ło ją zaan­ga­żo­wać, wszak nic lepiej mar­ke­tin­go­wo nie zadzia­ła, jak nazwi­sko Row­ling towa­rzy­szą­ce produkcji.

Według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez źró­dła, któ­rych wia­ry­god­ność jest trud­na do usta­le­nia, więc zale­ca­my nie trak­to­wać ich jako pew­nik, serial miał­by być pre­qu­elem serii o Har­rym Pot­te­rze, akcja roz­gry­wa­ła­by się przede wszyst­kim w Hogwar­cie, ale rów­nież w innych euro­pej­skich miej­scach. Z całą pew­no­ścią jest to świet­ny punkt wyj­ścia do wykre­owa­nia nowych boha­te­rów, a jed­no­cze­śnie dają­cy moż­li­wość swo­bod­ne­go pusz­cza­nia oka do fanów powie­ścio­wej serii.

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ne infor­ma­cje. Przy ogrom­nej popu­lar­no­ści seria­li dla War­ner Bros. pro­duk­cja może być strza­łem w dziesiątkę.

źró­dło: Bookriot

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Szu­kasz faj­nych zakła­dek do ksią­żek? Zaj­rzyj na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy