Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowe Koło czasu w końcu z pierwszym oficjalnym zwiastunem

Już od ponad mie­sią­ca wie­my, że pierw­szy sezon adap­ta­cji best­sel­le­ro­wej serii fan­ta­sy Rober­ta Jor­da­na, zaty­tu­ło­wa­nej Koło cza­su, zade­biu­tu­je na plat­for­mie Pri­me Video w listo­pa­dzie. Ama­zon, na któ­re­go zle­ce­nie serial jest reali­zo­wa­ny, opu­bli­ko­wał wła­śnie ofi­cjal­ny zwia­stun pro­duk­cji. Może­my więc w koń­cu przyj­rzeć się dokład­niej temu, co twór­cy dla nas przy­go­to­wa­li. Przy oka­zji poda­na zosta­ła dokład­na data pre­mie­ry serialu.

Pierw­szy sezon ma liczyć sześć odcin­ków. Jego fabu­ła sku­pi się na wyda­rze­niach opo­wie­dzia­nych w Oku świa­ta – pierw­szej powie­ści z liczą­ce­go sobie czter­na­ście tomów i jeden pre­qu­el cyklu. Opu­bli­ko­wa­ny zwia­stun zdra­dza, że na epic­ką podróż do Świa­ta Koła wyru­szy­my 19 listo­pa­da. Praw­do­po­dob­nie od razu wszyst­kie odcin­ki sezo­nu będą dostęp­ne do obej­rze­nia na Pri­me Video.

Głów­ną boha­ter­ką seria­lo­we­go Koła cza­su jest gra­na przez Rosa­mund Pike Moira­ine, człon­ki­ni tajem­ni­czej, a zara­zem wpły­wo­wej, zło­żo­nej z samych kobiet orga­ni­za­cji Aes Sedai. Potęż­na adept­ka magii wyru­sza w nie­bez­piecz­ną podróż wespół z pię­cio­ma inny­mi oso­ba­mi. Moira­ine wie­rzy, że jed­no z nich może być wcie­le­niem nie­zwy­kle potęż­nej posta­ci, któ­ra zgod­nie z pro­roc­twa­mi albo ura­tu­je ludz­kość, albo dopro­wa­dzi ją do zguby.

Poza Rosa­mund Pike w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Josha Stra­dow­ski, Mar­cus Ruther­ford, Zoe Robins, Bar­ney Har­ris, Made­le­ine Mad­den, Daniel Hen­ney i Micha­el McEl­hat­ton. Twór­cą pro­duk­cji jest Rafe Judkins.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy