Zapowiedzi

Czerwony Pająk – nowa książka Katarzyny Bondy już w maju!

Kata­rzy­na Bon­da powra­ca – jej naj­now­sza książ­ka uka­że się 23 maja. Pisar­ka ujaw­ni­ła na swo­im pro­fi­lu face­bo­oko­wym rąbek fabu­ły “Czer­wo­ne­go Pają­ka”. To czwar­ty tom serii “Czte­ry żywio­ły Saszy Zału­skiej”, czy­li tetra­lo­gii kry­mi­nal­nej. “Czer­wo­ny Pająk” repre­zen­tu­je żywioł wody.

Cór­ka Saszy Zału­skiej zosta­je upro­wa­dzo­na przez nie­zna­nych spraw­ców i mimo wzmo­żo­nych wysił­ków poli­cji nie uda­je się jej odna­leźć. Pry­wat­ne śledz­two Saszy wyka­zu­je, że porwa­nie dziew­czyn­ki jest powią­za­ne z zagad­ko­wym samo­bój­stwem byłe­go ofi­ce­ra wywia­du, pseu­do­nim Dzia­dek, nie­gdyś prze­ło­żo­ne­go Zału­skiej. To w jego posia­da­niu znaj­do­wa­ło się archi­wum kom­pro­mi­tu­ją­ce naj­waż­niej­szych pol­skich poli­ty­ków. Teraz jed­nak doku­men­ty znik­nę­ły. W ich poszu­ki­wa­niach bio­rą udział wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne stro­ny – zarów­no mafio­si, jak i poli­ty­cy oraz służ­by spe­cjal­ne – a komuś nie­zwy­kle zale­ży na tym, żeby to wła­śnie Sasza je odna­la­zła. Pory­wa­cze wie­dzą, że aby oca­lić życie cór­ki, Zału­ska zgo­dzi się na wszystko.

W sta­rej tor­pe­dow­ni w Gdy­ni nurek ama­tor znaj­du­je zwło­ki kobie­ty, któ­ra ma doku­men­ty na nazwi­sko Zału­skiej i jest ubra­na w jej kurt­kę. Jesz­cze zanim bada­nie DNA potwier­dzi toż­sa­mość ofia­ry, komen­dant Robert Duch­now­ski roz­po­zna­je ciało…

Powieść uka­że się nakła­dem wyda­nic­twa “Muza”, a okład­kę przy­go­to­wał Paweł Panczakiewicz.

Kata­rzy­na Bon­da to dzien­ni­kar­ka, sce­na­rzyst­ka i autor­ka best­sel­le­ro­wych kry­mi­na­łów. Za “Spra­wę Niny Frank” zosta­ła wyróż­nio­na nagro­dą Debiut Roku przez wyaw­nic­two Media Express oraz nomi­no­wa­na do Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru. Z kolei “Oku­lar­nik” otrzy­mał tytuł Best­sel­le­ra Empi­ku 2015 w kate­go­rii lite­ra­tu­ra pol­ska. Napi­sa­ła 3 tomy serii o Huber­cie Mey­erze, 3 z pla­no­wa­nej tetra­lo­rii “Czte­ry żywio­ły Saszy Zału­skiej”, a ponad­to książ­ki “Pol­skie mor­der­czy­nie”, “Zbrod­nia nie­do­sko­na­ła” i “Maszy­na do pisa­nia. Kurs kre­atyw­ne­go pisa­nia”. Jest wykła­dow­czy­nią w szko­le kre­atyw­ne­go pisa­nia w Warszawie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy