Ciekawostki Zapowiedzi

Co powiecie na alternatywny serial o Wiedźminie?

Moda na Wiedź­mi­na trwa w naj­lep­sze. Fani pro­zy Andrze­ja Sap­kow­skie­go z zapar­tym tchem cze­ka­ją na powsta­ją­cy wła­śnie serial Net­flik­sa. Jest szan­sa na pre­mie­rę jesz­cze w tym roku. Ale zanim zoba­czy­my Henry’ego Cavil­la w peł­nej wiedź­miń­skiej kra­sie, być może będzie­my mogli poznać inną kre­ację Geral­ta z Rivii. Wło­scy fil­mow­cy chcą nakrę­cić inter­ne­to­wy mini­se­rial z bodaj naj­słyn­niej­szym wiedź­miń­skim cosplay­arem – Tary­nem – w roli głównej.

Ini­cja­to­rem pro­jek­tu jest Danie­le Cosen­za, foto­graf oraz wiel­ki fan uni­wer­sum Wiedź­mi­na. Pra­ca przy róż­nych cosplay­ach dała mu moż­li­wość pozna­nia Tin­da­ro Idot­tę zna­ne­go sze­rzej jako Taryn, któ­ry zasły­nął z bar­dzo prze­ko­nu­ją­ce­go wcie­la­nia się w postać Geral­ta z Rivii. Za kame­rą stoi Davi­de Mora­bi­to, fil­mo­wiec pra­cu­ją­cy głów­nie przy pro­duk­cji reklam i tele­dy­sków, za efek­ty spe­cjal­ne odpo­wia­da zaś Gian­lu­ca Vec­chio z cał­kiem impo­nu­ją­cym port­fo­lio (Szyb­cy i wście­kli, Her­ku­les, Mar­sja­nin, Gwiezd­ne woj­ny: Łotr 1).

Eki­pa zapre­zen­to­wa­ła swo­je umie­jęt­no­ści, two­rząc sze­ścio­mi­nu­to­wy pilot. Według infor­ma­cji poda­nych przez twór­ców zdję­cia zaję­ły im jeden dzień, obrób­ka cały mie­siąc, a pra­co­wa­li przy zero­wym budże­cie. Odci­nek ma poka­zać drze­mią­cy w pro­jek­cie poten­cjał, któ­ry tyl­ko cze­ka na uwol­nie­nie. Do tego jed­nak potrzeb­ny jest zastrzyk gotówki.

Twór­cy odpa­li­li zbiór­kę na Indie­go­go z celem 10 tysię­cy euro. Zastrze­gli jed­nak, że pro­jekt ruszy nawet, jeśli nie zosta­nie zebra­na cała kwo­ta. Każ­dy kolej­ny poziom zapew­nić ma po pro­stu lep­szą jakość pro­duk­cji, wię­cej smacz­ków, bar­dziej uroz­ma­ico­ne loka­cje, itp. Jedy­nie w momen­cie, gdy po okre­sie trwa­nia akcji uzbie­ra się mniej niż tysiąc euro, pie­nią­dze tra­fią z powro­tem do wspie­ra­ją­cych, a pro­jekt zosta­nie anulowany.

A Wit­che­r’s Tale ma być nie­zna­ną przy­go­dą Geral­ta z Rivii, czy­li ina­czej mówiąc ory­gi­nal­ną histo­rią napi­sa­ną przez twór­ców mini­se­ria­lu, inspi­ro­wa­ną zarów­no książ­ko­wą sagą Sap­kow­skie­go, jak i gra­mi od CD Pro­jekt Red. Akcja osa­dzo­na jest nie­opo­dal Novi­gra­du. Geralt dosta­je zada­nie odzy­ska­nia arte­fak­tu z opusz­czo­ne­go zam­ku. Tam poza tajem­ni­czym przed­mio­tem cze­kać na nie­go będzie rów­nie tajem­ni­cza oso­ba. O tym, co to za arte­fakt i kim jest spo­wi­ta w czerń per­so­na widzo­wie dowie­dzą się z trzy­od­cin­ko­we­go seria­lu, jeśli zbiór­ka osią­gnie satys­fak­cjo­nu­ją­cy poziom.

Na co dokład­nie te pie­nią­dze? Wypo­ży­cze­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu fil­mo­we­go, zadba­nie o jak naj­wier­niej­szą Płot­kę dla Geral­ta, a przy­da­ły­by się też wierz­chow­ce dla pozo­sta­łych posta­ci. Twór­cy chcie­li­by zapro­sić do udzia­łu w seria­lu innych, rów­nie zna­nych co Taryn, cosplay­aerów, któ­rzy zalud­ni­li­by wiedź­miń­ski świat. Więk­szy budżet ozna­cza rów­nież lep­sze efek­ty specjalne.

Zobacz­cie więc pilo­ta­żo­wy odci­nek i jeśli uwa­ża­cie, że war­to wes­przeć pro­jekt, to może­cie to zro­bić tutaj: https://www.indiegogo.com/projects/a‑witcher-s-tale–3#/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy