Ekranizacje Zapowiedzi

W kontynuacji filmowej Diuny Denisa Villeneuve’a główną bohaterką może być Chani

Dwa mie­sią­ce dzie­lą nas od pre­mie­ry pierw­szej czę­ści nowej fil­mo­wej adap­ta­cji kul­to­wej powie­ści Fran­ka Her­ber­ta, Diu­ny. Fani książ­ko­we­go uni­wer­sum z nie­cier­pli­wo­ścią i pew­nie rów­nież z zanie­po­ko­je­niem (wszak ostat­nia ekra­ni­za­cja w reży­se­rii Davi­da Lyn­cha nie była zbyt uda­na) wycze­ku­ją moż­li­wo­ści obej­rze­nia dzie­ła Deni­sa Vil­le­neu­ve­’a. Twór­ca fil­mu w wywia­dzie dla wło­skiej gaze­ty zdra­dził, że już trwa­ją pra­ce nad dru­gą czę­ścią, w któ­rej może zmie­nić się per­spek­ty­wa obser­wo­wa­nych wydarzeń.

Denis Vil­le­neu­ve posta­no­wił podzie­lić mate­riał źró­dło­wy, czy­li pierw­szą część liczą­ce­go sześć tomów cyklu Kro­ni­ki Diu­ny na dwa fil­my. Chciał w ten spo­sób unik­nąć skró­tów, któ­re mogły­by spra­wić, że całość oka­za­ła­by się dla widzów nie­zro­zu­mia­ła. Vil­le­neu­ve zapo­wia­dał rów­nież, że chciał­by pozo­stać jak naj­bar­dziej wier­ny ducho­wi ory­gi­na­łu. Musi­my jed­nak pozo­sta­wać świa­do­mi, że adap­ta­cje rzą­dzą się wła­sny­mi pra­wa­mi. Już z same­go zwia­stu­na zna­ją­cy powieść Her­ber­ta na wylot fani wycią­gnę­li moty­wy, któ­re nie­co odbie­ga­ją od mate­ria­łu źró­dło­we­go. Nadal jed­nak może­my liczyć na solid­ne kino scien­ce fiction.

Przed kil­ko­ma dnia­mi uka­zał się sierp­nio­wy numer wło­skie­go cza­so­pi­sma „Il Vener­di”, w któ­rym opu­bli­ko­wa­ny został wywiad z Deni­sem Vil­le­neu­vem. Na łamach maga­zy­nu reży­ser zdra­dził, że już trwa­ją pra­ce nad sce­na­riu­szem dru­giej czę­ści Diu­ny. Według donie­sień mediów pra­co­wać ma nad nim Jon Spaihts.

Denis Vil­le­neu­ve stwier­dził rów­nież, że chciał­by, żeby więk­szą rolę w wyda­rze­niach ode­gra­ła Cha­ni Kynes. Gra­na przez Zen­dayę Fre­men­ka może stać się nawet głów­ną boha­ter­ką kontynuacji.

Bio­rąc pod uwa­gę, że dru­ga część fil­mu praw­do­po­dob­nie sku­pi się na dzia­ła­niach wojen­nych pro­wa­dzo­nych mię­dzy Fre­me­na­mi, dla któ­rych od lat Arra­kis sta­no­wi dom a opre­syj­ny­mi Har­kon­ne­na­mi, wybór Cha­ni na pro­ta­go­nist­kę może dać cie­ka­wą per­spek­ty­wę, z któ­rej będzie­my obser­wo­wać kon­flikt i prze­mia­nę Paula.

Pierw­sza część Diu­ny zade­biu­tu­je w pol­skich kinach 22 paź­dzier­ni­ka. Wte­dy też film ma być dostęp­ny na plat­for­mie HBO Max.

źró­dło playlist

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy